เทคนิคการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI และ Competency (Modern Performance Appraisal Techniques base on KPI & Competency) โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

งค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม

 • มีระบบ ISO9001 แล้ว แต่ KPIs และ Competency ที่มียังไม่ชัดเจนและขาดความเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร และการประเมินผล
 • KPIs ที่มี จะกำหนดอย่างไรชัดเจน เป็นรูปธรรม ท้าทาย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงกับ Objective ?
 • หากกำหนด KPIs และ Competency ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม แต่จะเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักข้อมือของผู้บังคับบัญชาในการประเมิน ?
 • แต่ละฝ่าย/แผนกมีเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่เหมือนกัน จะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้มีความเป็นธรรมระหว่างฝ่าย/แผนก/ตำแหน่งงาน ?
 • จะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรดี ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของบริษัท และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ?
 • ไม่รู้จะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของพนักงาน
 • หากประเมินผล KPIs และ Competency แล้ว จะเชื่อมโยงสู่ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นรูปธรรม เช่น การจัดทำพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) การส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) การสอนงานและติดตามผล (Performance Coaching & Performance Monitoring) เป็นต้น

 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษาที่จะช่วยให้บุคลากรของท่าน เรียนรู้ทางลัดในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วย KPI และ Competency ที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบ และ Workshop ฝึกปฏิบัติที่สามารถนำไป Implement ได้จริงเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPI) โดยที่ผู้เข้ารับอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้มาก่อน  

ประโยชน์ที่องค์กรของท่านจะได้รับ  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  

 1. สามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการ เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานได้
 2. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร และความสามารถของบุคลากร
 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs)
 4. สามารถกำหนด Functional KPIs ระดับฝ่าย/แผนก/หน่วยงานของตนเอง ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลได้
 5. สามารถกำหนด Position KPIs ของเจ้าหน้าที่และพนักงานตามตำแหน่งงานให้เชื่อมโยงกับFunctional KPIs ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลได้
 6. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการกำหนด Competency ในการทำงานของแต่ละตำแหน่งงาน
 7. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเชื่อมโยง KPIs และ Competency สู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 8. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรและงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  เครื่องมือสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ด้วยระบบบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Performance Management System : PMS) 

 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) กับการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ
 • ความเชื่อมโยงของ KPIs และ Competency กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  2  :  การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs และ Competency (Performance Appraisal base on KPIs & Competency) 

 • 4 เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Appraisal : MPA) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
 • แนวทางการกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักความสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPIs และ Competency
 • ตัวอย่างที่ 1 : เกณฑ์และน้ำหนักความสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี   

ส่วนที่  3  :  กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายธุรกิจอย่างไรให้ขยายผลได้ทุกสายงาน ??? (Corporate KPIs) 

 • ประเภทของ KPIs
 • วิธีการกำหนดเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ด้วย Balance Scorecard (BSC) เพื่อวัดผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กร (Key Results)
 • ตัวอย่างที่ 2 : เป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)
 • แนวทางการกระจายเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) สู่เป้าหมายระดับฝ่ายงาน (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทุกฝ่ายงาน
 • ตัวอย่างที่ 3 : การกระจายเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) สู่เป้าหมายระดับฝ่ายงาน (Functional KPIs) 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงาน ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน (Functional KPIs) 

 • ขั้นตอนการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานด้วย Functional KPIs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)
 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของฝ่าย/ส่วน/แผนก/หน่วยงานด้วย Functional KPIs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)
 • เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัดผลลัพธ์หลักของงาน (Key Performance/Key Result)  และการตั้งเป้าหมายการทำงาน (Target) อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Functional KPIs ของหน่วยงาน ให้เชื่อมโยงกับ เป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงานเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ด้วย Position KPIs / Individual KPIs

 • 4 เครื่องมือยอดฮิตที่ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนด  Position KPIs
 • ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ Position KPIs จากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงานด้วย Position KPIs
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Position KPIs ให้เชื่อมโยงกับ Functional KPIs ของผู้บังคับบัญชา  

ส่วนที่  6  :  การกำหนดขีดความสามารถในการทำงานของแต่ละตำแหน่งงาน (Competency) 

 • ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ และ Competency
 • แนวทางการกำหนด Competency ในการประเมินขีดความสามารถบุคลากรจาก Job description
 • แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สู่การประเมินความสามารถประจำปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร  

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการทบทวนและออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วย KPIs และ Competency 

 • การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วย KPIs 
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ ด้วย KPIs
 • การออกแบบการประเมินขีดความสามารถสมัยใหม่ ด้วย Competency
 • ตัวอย่างที่ 5 : แบบประเมินขีดความสามารถประจำปีแบบ 4 ระดับความสามารถ (Competency Assessment) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติออกแบบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติด้วย Competency

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 • การบริหารผลการปฏิบัติงานหลังการประเมินผล กับแผนพัฒนารายบุคคล (Performance Appraisal linked to Individual Development Plan : IDP)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานหลังการประเมินผล ด้วยการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานหลังการประเมินผล ด้วยการสอนงานและติดตามผล (Performance Coaching and Performance Monitoring)

หมายเหตุ :   หัวข้อและ Workshop การเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร 

ระยะเวลาการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ :

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย
 • ประกอบการแชร์ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ในการปฏิบัติจริง
 • ประชุมระดมความคิด นำเสนอผลงาน
 • ซักถาม การแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,192