เทคนิคการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย KPI และ Competency (Modern Performance Appraisal Techniques base on KPI & Competency) โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม? 

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว แต่ทำไมไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ?
 • จะประเมินผลงานอย่างไรดีให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ?
 • จะประเมินผลแต่ละฝ่ายอย่างไรให้สอดคล้องกับ BSC ทั้ง 5 ด้าน ?
 • KPIs ทั้งบริษัทมีเป็น 100 เรื่อง จะเลือกหัวข้อไหนมาประเมินผลให้สอดคล้องกับธุรกิจ ?
 • แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่เหมือนกัน จะประเมินผลอย่างไรให้มีความเป็นธรรมระหว่างฝ่ายงาน ?
 • ไม่รู้จะเชื่อมโยง KPIs และ Competency ที่มีไปสู่การประเมินผลที่เป็นรูปธรรมอย่างไรดี ?
 • ตำแหน่งงานมีเป็นร้อย แล้วจะออกแบบประเมินผลงานเฉพาะตำแหน่งเป็นรายบุคคลได้ไหม ?
 • ปัญหาอื่นๆ สารพัด อาทิเช่น หัวข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชัดเจน, การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด, ไม่มีการวัดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ฯลฯ 

หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินไม่เป็นธรรม ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานกลุ่ม Talent ทยอยลาออก ฯลฯ 

หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษา ที่ออกแบบหลักสูตรให้ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง” ที่ช่วยท่านและองค์กรของท่านได้ โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI รวมทั้ง Competency มาก่อน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรของท่าน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่หวังไว้  

 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
 2. สามารถเชื่อมโยง KPI และ Competency ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ 4 เครื่องมือทางการจัดการ คือ KPIs, Competency, Work Behavior และ Productivity ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมสอดคล้องงานกับงานของแต่ละฝ่ายและแต่ละตำแหน่งงานได้
 4. สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามตำแหน่งงาน

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  บทเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่

 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) คืออะไร ?
 • PMS มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารจัดการองค์กร
 • 6 ขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)
 • 4 เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 • Workshop 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย (Goals Setting) ด้วย Key Performance Indicators (KPIs) 

 • ความหมายของ KPI และความเชื่อกับความจริง ของ KPI
 • Goals Setting ด้วย KPI ทั้ง 4 ระดับ กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)  เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร
 • ตัวอย่างที่ 1 : การกำหนด และกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน
 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร(Corporate KPIs)
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์มการแปลงนโยบาย และเป้าหมาย สู่กลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน
 • Workshop 2 : การกำหนด Functional KPIs ของฝ่ายงาน
 • การวัด/ประเมินผล Individual KPIs จาก  Modern Job Description

ส่วนที่ 3 : วิธีการการเชื่อมโยง Competency ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 • แหล่งที่มาของ Competency ในองค์กร
 •  การเชื่อมโยง Competency ของคนเก่งและคนดีที่องค์กรอยากได้ ไปสู่การประเมินผลงาน

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการออกแบบและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มี KPIs และ Competency 

 • แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
 • ตัวอย่างที่ 3 : การกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบการประเมินและติดตามผลเชิงกลยุทธ์ด้วย KP
 • Workshop 3 : การออกแบบและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับองค์กร

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • วัตถุประสงค์ของการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ตัวอย่างที่ 5 : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย Competency ที่สอดล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
 • แนวทางการประเมิน Competency 360 องศา ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานไทย
 • เคล็ด (ไม่) ลับ ในการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน 

หมายเหตุ :   หัวข้อและ Workshop การเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร 

ระยะเวลาการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ :

จำนวน 1-2 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย
 • ประกอบการแชร์ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ในการปฏิบัติจริง
 • ประชุมระดมความคิด นำเสนอผลงาน
 • ซักถาม การแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 261,512