Employee Engagement ตอนที่ 1 : การสร้างความสุขและความผูกต่อองค์กร

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ปัจจุบันหลายองค์กรมุ่งเน้น "การสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)" ครับ

โดยบางองค์กรอาจมีการนำเรื่อง EE มากำหนดเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุุคคล หรือฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ด้วยการกำหนด KPIs
1. อัตราการ Turn Over
2. ดัชนีความสุขของพนักงาน 
3. อัตราการดำเนินงานตามแผนงาน "สุข-สร้าง-ได้"
4. ตัวชี้วัดร่วม เช่น Productivity เพิ่มขึ้น, อัตราข้อร้องการเรียนจากลูกค้าลดลง

 

สำหรับผม "ความสุข และความผูกพันในองค์กร" เป็นความสุขที่สร้างได้ ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา"... มาเป็น Model บ้านแห่งความสุขและความผูกพัน (Employee Engagement Hous) 
เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD Innovation)
ที่บูรณาการเครื่องมือการจัดความสุข 5 ชนิด ที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยดำเนินการเป็นชั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน

1. การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม ด้วย Engagement Team Building
2. สร้างกิจกรรม Happy Workplace (HPW) ต่อยอดความสุข และฝึกการทำงานเป็นทีม
3. CSR โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน ให้จิตใจเป็นผู้เสียสละ แบ่งปันให้กับสังคม
4. การหันกลับมาดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขในองค์กร
5. การดำเนินงานตามกรอบเกณฑ์ประกวดรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ

 

มาถึงตอนนี้หลายๆท่าน คงพอได้แนวปฏิบัติในการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยๆ ที่เน้นการผูกใจด้วยใจนะครับ

ส่วนเรื่องการผูกใจด้วยระบบและวัตถุ ผมจะคุยในตอนหน้านะครับ

 

"People Develop Business Develop"

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter

Visitors: 278,614