Clean Technology (เทคโนโลยีสะอาด) กับอุตสาหกรรมไทย โดย: วิชัย ชุณหวาณิชย์

          ปัจจุบันคงเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าปัญหาทางด้านมลพิษที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งได้ใช้วัตถุดิบและพลังงานจำนวนมากไปใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดผลิตภัณฑ์มากมาย ตามที่เราต้องการ ยังผลให้เกิด สิ่งเหลือใช้และสารอันตรายอื่นๆจากการผลิตซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา จากปัญหาดังกล่าวทำให้มีผู้พยายามแก้ไข หรือลดให้เบาบางลงโดยใช้หลักการ ทีเรียกว่า Clean Technologyเทคโนโลยีสะอาด

          Clean Technology เทคโนโลยีสะอาด คือ กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ ด้านการผลิตหรือกิจกรรมใดๆ โดยมุ่งแก้ปัญหาที่แหล่งกำเนิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการลดของเสีย การใช้ทรัพยากร และการใช้พลังงาน ให้น้อยที่สุดยังผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการประกอบการไปพร้อมๆกับลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม   โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

  

 

หลักการของเทคโนโลยีสะอาด

หลักการของเทคโนโลยีสะอาด มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ การลดการใช้วัตถุดิบพลังงาน น้ำ สารเคมี และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เน้นที่การป้องกันมากกว่าการแก้ปัญหา โดยลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด การแยกสารพิษที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ ที่ทำให้เกิดผลพลอยได้ที่ไม่เป็นอันตรายด้วยหลักการ 3Rs คือ 

1. Reduce การลดใช้สารพิษและวัตถุดิบที่ไม่จำเป็นลง

2. Reuse การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

3. Recycle การนำเศษหรือของเหลือกลับไปแปรรูปอีกครั้ง 

Visitors: 138,034