บทความ Productivity


  • ปัจจุบันคงเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าปัญหาทางด้านมลพิษที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งได้ใช้วัตถุดิบและพลังงานจำนวนมากไปใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดผลิตภั...

  • ขั้นตอนการทำ เทคโนโลยีสะอาด 1) การวางแผนและการจัดองค์กร 2) การประเมินศักยภาพเบื้องต้น 3) การประเมินรายละเอียดและศึกษาความเป็นไปได้ 4) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 5) ทบทวนผลสรุปมาตรฐา...

  • อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบว...
Visitors: 138,089