การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการจัดทำ Training Road Map : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล

นึ่งใน Trends ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคนี้คือ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development)  HR สมัยใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องทิศทางและ กลยุทธ์ขององค์กร แต่หลายองค์กรมักจะพบอุปสรรคด้านการฝึกอบรมหลายประการ อาทิเช่น
- ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- การฝึกอบรมเป็นแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในองค์กร
- มี OJT Plan หรือแผนฝึกอบรมประจำปีตามระบบ ISO 9001/TS16949
- มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร แต่ยังไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
- องค์กรยังไม่ได้จัดทำระบบการกำหนดความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Competency) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แล้วจะทำการพัฒนาบุคลากรอย่างไรดี ?
- Job Competency ที่มีอยู่ในแต่ละตำแหน่ง ก็ไม่มั่นใจว่าครอบคลุมชัดเจนไหม ถ้าจะเป็น Job Competency Matrix ของแต่ละตำแหน่งจะเริ่มทำอย่างไร ?
- องค์กรกำลังจัดทำ Job Competency แล้ว แต่ก็ไม่รู้จะไปเชื่อมโยงกับ Training Road Map ได้อย่างไร ?
- องค์กรจัดทำ Job Competency แล้ว แต่ยังไม่ได้มีระบบประเมินความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนประเมินผลได้เป็นรูปธรรม แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครควรพัฒนาสมรรถนะอะไร ? และพัฒนาสมรรถนะนั้นๆ ถึงระดับไหนจะพอเพียงในการทำงาน ?
- องค์กรจะจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเป็นกลุ่ม (Group Development Plan : GDP) แบบไหนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งกลุ่ม และความสามารถของบุคลากรแต่ละคนในองค์กร ?
 
เราพร้อมแล้วที่จะเสนอทางออกของปัญหาการฝึกอบรม โดยได้การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Training Road Map ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) และวัฒนธรรมองค์กรของท่าน เพื่อช่วยในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านเป็นรูปธรรมอย่างมีทิศทาง และตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ว่าพนักงานแต่ละคนแต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาเรื่องอะไร ?  จะพัฒนาบุคลากรเมื่อไร? และพัฒนาบุคลากรถึงระดับไหน? รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ขององค์กร
 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอน ของระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ และ Modern Training Road Map
  2. เสริมสร้างเทคนิคในการจัดทำ Modern Training Road Map ให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) และวัฒนธรรมองค์กรของท่านได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
  3. สามารถจัดทำ Modern Training Road Map ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อสำคัญของการบรรยาย :
ส่วนที่ 1 : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern Training & Development Management System)

ส่วนที่  2  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Training Road Map(TRM)

ส่วนที่  3  :  ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Modern Training Road Map (MTRM Process) 

  • Workshop 1 : การบูรณาการ Skill Map แบบญี่ปุ่นกับ Training Road Map แบบยุโรป

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการจัดทำ Training Road Map (TRM Technique) ให้โดนใจผู้บริหาร   

  • การวิเคราะห์หา Modern Training Needs ของตำแหน่งงานเชื่อมโยงกับ Modern Training Road Map
  • Workshop 2 : การวิเคราะห์หา Modern Training Needs จาก Job Competency ของตำแหน่งงานเชื่อมโยงกับ Modern Training Road Map
  • Workshop 3 : การจัดทำ Modern Training Road Map ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
  • ตัวอย่าง : Training Road Map ของฝ่ายผลิตองค์กรต้นแบบด้านอุตสาหกรรมอาหาร

ส่วนที่  5  :  เทคนิคในการนำ Training Road Map ไปใช้งานจริงในองค์กร (TRM Implementation)

  • ตัวอย่าง : แบบประเมิน Competency
  • Workshop 4 : การจัดทำแผนสื่อสาร Training Road Map

ส่วนที่  6  :  แนวทางในการนำ Training Road Map ไปเชื่อมโยงกับ HRD System 
        
ระยะเวลาในการเรียนรู้ 
1-2 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกฝ่ายงาน หัวหน้าแผนก และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,138