ระบบการบริหารความสุขและความผูกพัน เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Employee Engagement Management System for The Success : EE Module 1) อาจารย์ธนุเดช ธานี

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหลายองค์กรหันมาให้ความสนใจในการสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) กันมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากมีการนำ Employee Engagement Survey มาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของ HR สมัยใหม่   ตามแนวทางของ Thailand Quality Award (TQA) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของ HR สมัยใหม่   ที่จะพัฒนาองค์กร (Organization Development) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสุข และความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร เมื่อคนทำงานมีความสุข บรรยากาศการทำงานในหน่วยงานก็มีความสุข ความผูกพันซึ่งกันและกันจะก่อตัวขึ้น ส่งผลให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ มีการบริการที่ดี มีการทำงานเป็นทีมงาน ผลงานภาพรวมสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ในยุค New Normal

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่ผสานการดำเนินกิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Engagement Team) กิจกรรม Happy Workplace และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Corporate Responsibility) และการแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) เข้าด้วยกัน โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม “ความสุขของพนักงาน พนักงานต้องกำหนดเอง บริหารจัดการเอง เพื่อความสุขของตัวพนักงานเอง” ด้วยการผูกหัวใจของพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรได้ภายใน 3 เดือน โดยที่บุคลากรในองค์กรมีรอยยิ้ม ดัชนีชี้วัดความสุขเพิ่มขึ้น อัตราการลาออกลดลง Productivity เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคุณภาพลดลง  

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ขั้นตอน และแนวปฏิบัติในการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) อันเป็นการส่งเสริมบรรยากาศแห่งมิตรภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน 
 3. สามารถวิเคราะห์Employee Engagement Visual Awakening และค้นหาปัจจัยที่จะสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรอย่างปท้จริงได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. เพื่อให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี  เพื่อทำให้องค์กรมีผลงานในระดับดีขึ้น
 5. สามารถน้อมนำพระราชดำรัสฯ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานสร้างความสุขและความผูกพัน (Employee Engagement Action Plan) ให้เหมาะสมกับองค์กรและฝ่ายงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อพัฒนาความผูกพันในองค์กร และส่งผลให้คะแนน Employee Engagement Survey ให้เพิ่มมากขึ้นในครั้งต่อๆไป

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดในการบริหารความสุขความผูกพันในองค์กร กับความสำเร็จขององค์กร

 • ลักษณะของคนที่มีความสุขในการทำงาน
 • Learning by activity : ผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน Positive Action จุดเริ่มต้นในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
 • วัฒนธรรมความสุขในองค์กรสร้างได้จริงหรือ?
 • เราจะสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร ไปเพื่ออะไรกัน ?
 • ความสัมพันธ์ของการสร้างความผูกพันกับผลการดำเนินงานขององค์กร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน  

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการนำ Employee Engagement Model ไปปรับใช้งาน

 • Employee EngagementModel ในการสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันในองค์กร ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
 • กับดักของ Employee Engagement Survey
 • 9 ขั้นตอนในการสร้างความผูกพันในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล
 • Unlock Employee Engagement Survey ด้วย Employee Engagement Dialog เครื่องมือในการวิเคราะห์หาปัจจัยความผูกพันในองค์กรแบบใหม่
 •  Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะสร้างความผูกพันด้วย Employee Engagement Visual Awakening เพื่อกำหนดกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร                                      

ส่วนที่  3  :  5 เครื่องมือในการสร้างบรรยากาศความผูกพันในการทำงานที่ดี  เพื่อเสริมสร้างผลการดำเนินงานขององค์กร 

 • เครื่องมือที่ 1 Engagement Team Building
 • เครื่องมือที่ 2 กิจกรรม Happy Workplace (HP8) ในแบบสุข-สร้าง-ได้
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกิจกรรมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ด้วย HP8 Matrix
 • เครื่องมือที่ 3 ปลูกจิตสำนึกของผู้ให้ด้วย Corporate Social Responsibility (CSR)
 • เครื่องมือที่ 4 Employee Relations Management System เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร
 • เครื่องมือที่ 5 HR System ที่เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร   

ส่วนที่  4 : เทคนิคในการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Action Plan)

 • การนำผลจากการวิเคราะห์ Employee Engagement Survey และ Employee Engagement Visual Awakening มาจัดทำ Employee Engagement Action Plan
 • แนวทางในการน้อมนำพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ทั้งด้าน Soft side และ Hard side
 • Workshop 3  : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Employee Engagement Action Plan แบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” 

ส่วนที่  5  : 10 เทคนิคสำหรับผู้บังคับบัญชา ในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีกับทีมงาน 

ส่วนที่  6  : การบริหารคนด้วยหลัก “3 Know” เพื่อการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี 

ส่วนที่  7  : Know what ? Know how ? เพื่อความสุข และความผูกพันในองค์กร

 • Workshop 4 : สุข-สร้าง-ได้ สร้างอย่างไรให้ได้ผล 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 หรือ 2 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

รูปแบบในการเรียนรู้

 • การบรรยาย และยก case จากประสบการณ์ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 • การจัดทำ Workshop เน้นกิจกรรมการปฏิบัติงานจริง
 • การให้ข้อเสนอแนะจากการทำ Workshop กึ่งที่ปรึกษา
 • การระดมความคิด การนำเสนอ และการตอบข้อซักถาม
 • กิจกรรมประกอบการเรียนรู้แบบ Learning by Play & Game และสรุปการเรียนรู้ 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-853-5513,  02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 296,510