หลักสูตรใหม่

หลักสูตรน้องใหม่ของเราได้แก่

1. Training Road Map Consultant

2. Career Path Consultant 

3. Succession Plan Consultant

4. KPI Management Consultant

Visitors: 279,460