กลุ่มหลักสูตร ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน และการสะท้อนผลงาน (Performance Management System, Performance Appraisal & Performance Feedback)

เราขอร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน

ด้วยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบ In-house จากผลลัพธ์ที่องค์กรของท่านความต้องการ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมการบริหารองค์กรของท่าน 

จากประสบการณ์ทีมวิทยากรมืออาชีพของ People Develop Center

อาทิเช่นหลักสูตร 

  1. เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency
  2. เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
  3. การออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
  4. เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายองค์กร

ด้วยปรัชญาการบริหารของเรา "People Develop Business Develop"

โทรมาปรึกษากับเราสิคะ 095-853-5513, 091-738-7838

Visitors: 279,170