เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

หลักสูตรที่จะช่วยทำให้องค์กรมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. สามารถพัฒนาแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานได้
 3. สามารถประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ และได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมินผล
 4. สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในการพัฒนา ปรับปรุงงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีขึ้น

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation Introduction)

 • ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ความสัมพันธ์ของการประเมินผลและการแจ้งผลงาน กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ปัจจัยสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop : ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ ?
 • ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ความสำคัญและแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 : การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)

 • การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน
 • เทคนิคการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท

ส่วนที่ 3 : ขั้นตอน และวิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Providing Performance Feedback) 

 • การ feedback คืออะไร และทำไมเราต้อง feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • เคล็ด (ไม่) ลับการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • แจ้งผลการปฏิบัติงานทั้งที ต้องให้มีความหมาย
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล
 • 6 ขั้นตอนในการแจ้งผลการปฏิบัติงานและให้ข้อแนะนำที่สร้างสรรค์และเป็นบวก

ส่วนที่ 4  :  เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบ (Positive Feedback Techniques)

 • เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
 • ความท้าทายของการสื่อสารในการตรวจสอบข้อเท็จเท็จจริงของผลการปฏิบัติงาน
 • การสื่อสารผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติ
 • Workshop : Role Play แจ้งผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการบริหารงาน หลังการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

 • การติดตามความก้าวหน้าหลังการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน
 • การสอนแนะ (Coaching) เพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดการกับสถานการณ์หลังการประเมินผล 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ที่ต้องประเมินผลงานลูกน้อง 

 

วิธีการอบบรม

* การบรรยาย

* การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ เพื่อการนำไปใช้จริง 

* Role Play การ feedback ผลการปฏิบัติงาน

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  081-9881304 
Tel :  02-061-3276

Visitors: 122,249