เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

องค์กรของท่านประสบกับปัญหาในการ Feedback ผลการปฏิบัติงานเหล่านี้บ้างไหม? 

o  ประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด ไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่แน่นอน

o  หัวหน้ารู้สึกอัดอัด/ไม่กล้าแจ้งผลงานลูกน้อง

o  หัวหน้าพูดให้ลูกน้องยอมรับในผลการประเมินไม่ได้ มักพูดว่าได้คะแนนน้อยเพราะหยุดงานบ่อย มาสายเยอะ หรือไม่ก็ผู้บริหารตัดคะแนนลง

o  ลูกน้องรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผล

o  ลูกน้องไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะคิดว่าตนเองทำงานดี

o  แจ้งผลงานแล้วลูกน้องไม่พอใจ ส่งผลกระทบต่อการทำงานปัจจุบันไปหลายเดือน

o  ไม่รู้จะนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการติดตามการปรับปรุงงานอย่างไรดี ?

o  จะนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้อย่างไร ?

หากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาของการประเมินและการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินไม่เป็นธรรม ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานดีมีฝีมือทยอยลาออก พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล หัวหน้างานกลัวการแจ้งผลต่อพนักงาน ฯ  ทางออกของปัญหาคือ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานให้แก่ทีมงานผู้ประเมินผลขององค์กร

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานตรงกว่า 30 ปี และประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ในการเรียนรู้และฝึกฝนภาคปฏิบัติแบบ “กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”   โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานและการ Feedback  มาก่อน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 2. สามารถพัฒนาแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานได้
 3. สามารถประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ และได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมินผล
 4. สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในการพัฒนา ปรับปรุงงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีขึ้น

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation Introduction)

 • ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ความสัมพันธ์ของการประเมินผลและการแจ้งผลงาน กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ปัจจัยสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop : ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ ?
 • ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ความสำคัญและแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 2 : การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)

 • การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน
 • เทคนิคการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท 

ส่วนที่ 3 : ขั้นตอน และวิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Providing Performance Feedback) 

 • การ feedback คืออะไร และทำไมเราต้อง feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • เคล็ด (ไม่) ลับการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน
 • แจ้งผลการปฏิบัติงานทั้งที ต้องให้มีความหมาย
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล
 • 6 ขั้นตอนในการแจ้งผลการปฏิบัติงานและให้ข้อแนะนำที่สร้างสรรค์และเป็นบวก 

ส่วนที่ 4  :  เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบ (Positive Feedback Techniques)

 • เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน
 • ความท้าทายของการสื่อสารในการตรวจสอบข้อเท็จเท็จจริงของผลการปฏิบัติงาน
 • การสื่อสารผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติ
 • Workshop : Role Play แจ้งผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการบริหารงาน หลังการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

 • การติดตามความก้าวหน้าหลังการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน
 • การสอนแนะ (Coaching) เพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดการกับสถานการณ์หลังการประเมินผล 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ที่ต้องประเมินผลงานลูกน้อง  

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1-2 วัน 

รูปแบบ/วิธีการอบบรม

* การบรรยาย

* การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ เพื่อการนำไปใช้จริง 

* Role Play การ feedback ผลการปฏิบัติงาน 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-551, 091-738-7838, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,513