การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) : มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 1

เป็นปลื้ม! สำหรับคำชมจากผู้บริหาร และคณะหัวหน้างาน ชาวคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์ศาสตร์ และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร...

 วิทยากรใจเย็น อธิบายละเอียด ให้ข้อเสนอแนะหลากหลาย ไม่ชี้นำในทางใดทางหน่ึ่่ง แต่ Coach ให้คิดเองอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน สามารถทวนสอบกลับได้

 มีความรู้จริงในเรื่องที่บรรยาย ถ่ายทอดจากประสบการณ์อย่างเห็นภาพ และเรียกเสียงฮาจากการบรรยายวิชาการได้

น้ำตาจิไหล...//จากบรรยายเชิงปฏิบัติ เรื่อง "โครงการมุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP" โดย อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 11 มีนาคม 2558

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และวันที่ 12 มีนาคม 2558

Visitors: 279,459