การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Effective Engagement Team) อ.ต้น ธนุเดช ธานี

หากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่การผูกใจคน...ด้วยใจของคนในองค์กรด้วยกัน” ในหลักสูตรนี้จะเป็นการจุดประกายแนวคิดดังกล่าว และสร้างสรรค์ให้เป็นจริงด้วย การสร้างความผูกพันแบบ Positive Action มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารประสานงาน และการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีใจรักและผูกพันในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Competitiveness)ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย(Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่วางไว้”

แต่องค์กรของท่านอาจได้รับการอบรมมาหลายที่แล้วรู้สึกว่า สูญเปล่า มีแต่วิชาการประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ยาก  การอบรมแบบเก่าๆ ก็จำเจ และน่าเบื่อ หรืออบรมแล้วมีแต่ความสนุกสนาน หลังจากอบรมกลับไปแล้ว เดี๋ยวเดียวก็กลับสู่สภาพเดิม... พอกันทีกับการอบรมแบบเดิมๆ มาสัมมนาแบบใหม่ (Modern Seminar) ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่ประสิทธิภาพและมีความสามัคคีกลมเกลียว รวมทั้งสอดแทรกในเรื่อง

 • ความคิดด้านบวกในการทำงานกับคนอื่น
 • Tactic ในการผูกใจทีมงาน
 • วัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีม
 • เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคขั้นเทพในการสร้างบรรยากาศความผูกพันในองค์กร

จากหลักสูตรสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง เราได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้น ในบรรยากาศการสัมมนาแบบ Positive Action ที่ทุกคนร่วมกันการสร้าง การให้ และรับสิ่งดีๆ ตลอดการสัมมนา ใน Seminar Process แบบ “4ส” ของ Modern Team Building Model คือ สาระ (Concept & Theory) ส่วนร่วม (Participate) สุขสนุกสนาน (Happy &Enjoy) และสร้างสรรค์ (Implementation) ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ Learning by Activity ผ่านเกมและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อความสำเร็จในการทำงานและความผูกพันของพนักงานและองค์กรของท่าน

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ของการสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
 2. เสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของการทำงานเป็นทีมงาน
 3. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ
 4. เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของงาน
 5. เสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีใจรักและผูกพันในองค์กร 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน ด้วย Positive Action

 • Activity : ผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน
 • Workshop : Key Point Lesson

ส่วนที่  2  : เทคนิคการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ด้วยการทำงานเป็นทีม

 • ความสำคัญและความหมายของทีม
 • Learning by Activity: การทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้จากภาพ
 • เรียนรู้จาก Clip VDO
 • 6 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม
 • 7 แนวร่วมในการทำงานเป็นทีมงาน
 • Workshop : Do & Don’t ในการทำงานเป็นทีม

ส่วนที่  3  : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 • พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทำงาน
 • การพัฒนาตนเอง ด้วย “3 Know” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • Learning by Activity: สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
 • 6 หลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน 

 ส่วนที่  4 : เทคนิคในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 • การสื่อสาร เพื่อการการทำงานเป็น Teamwork
 • Learning by Activity: การสื่อสาร เพื่อการการทำงานเป็น Teamwork
 • คำพูดที่เราหลงลืมกันไป ในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต

ส่วนที่  5  : 10 เทคนิคขั้นเทพ สำหรับผู้บังคับบัญชา ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันในองค์กร 

ส่วนที่  6  : สัญญาใจ

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :  

ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ที่องค์กรต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีใจรักและผูกพันในองค์กร 

 

วิธีการในการเรียนรู้ :  

o  การบรรยาย การระดมความคิด การนำเสนอ และการตอบข้อซักถาม ประมาณ 40% 

o  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Learning by Play & Game และสรุปการเรียนรู้ประมาณ 60% 

 

 

Visitors: 118,439