การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Effective Engagement Team : EE Module 3) อ.ต้น ธนุเดช ธานี

หากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่การผูกใจคน...ด้วยใจของคนในองค์กรด้วยกัน” ในหลักสูตรนี้จะเป็นการจุดประกายแนวคิดดังกล่าว และสร้างสรรค์ให้เป็นจริงด้วย การสร้างความผูกพันแบบ Positive Action มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารประสานงาน และการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีใจรักและผูกพันในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Competitiveness)ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย(Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่วางไว้”

แต่องค์กรของท่านอาจได้รับการอบรมมาหลายที่แล้วรู้สึกว่า สูญเปล่า มีแต่วิชาการประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ยาก  การอบรมแบบเก่าๆ ก็จำเจ และน่าเบื่อ หรืออบรมแล้วมีแต่ความสนุกสนาน หลังจากอบรมกลับไปแล้ว เดี๋ยวเดียวก็กลับสู่สภาพเดิม... พอกันทีกับการอบรมแบบเดิมๆ มาสัมมนาแบบใหม่ (Modern Seminar) ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่ประสิทธิภาพและมีความสามัคคีกลมเกลียว รวมทั้งสอดแทรกในเรื่อ

 • ความคิดด้านบวกในการทำงานกับคนอื่น
 • Tactic ในการผูกใจทีมงาน
 • วัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีม
 • เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคขั้นเทพในการสร้างบรรยากาศความผูกพันในองค์กร

จากหลักสูตรสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขวัญถึง เราได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้น ในบรรยากาศการสัมมนาแบบ Positive Action ที่ทุกคนร่วมกันการสร้าง การให้ และรับสิ่งดีๆ ตลอดการสัมมนา ใน Seminar Process แบบ “4ส” ของ Modern Team Building Model คือ สาระ (Concept & Theory) ส่วนร่วม (Participate) สุขสนุกสนาน (Happy &Enjoy) และสร้างสรรค์ (Implementation) ด้วยระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่แบบ Learning by Activity ผ่านเกมและกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อความสำเร็จในการทำงานและความผูกพันของพนักงานและองค์กรของท่าน 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และ Tactics ของ Positive Action ในการสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จและก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีมงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างสร้างสัมพันธภาพที่ดี และวัฒนธรรมการทำงานเป็น Teamwork ที่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน
 4. เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเองในการพัฒนางาน
 6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่คณะ รวมทั้งมีใจรักและผูกพันต่อองค์กร
 7. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความสำเร็จและก้าวหน้าของธุรกิจ ด้วยพนักงานมืออาชีพยุคใหม่

 • ปัจจัยแห่งการเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์กร
 • 8 จิตสำนึกพื้นฐานของมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพที่องค์กรยุคใหม่ต้องการ (Professional Employee Awareness)
 • Learning by Aactivity 1 : Home Today 

ส่วนที่  2  :  จิตสำนึกคิดบวกและการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์กร (Positive Action and Change)

 • ประเภทของ Positive Thinking ทั้ง 3 ด้าน
 • คิดบวก-พูดบวก-ทำบวก จุดเริ่มต้นของการสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม
 • Learning by Activity 2 : ผูกใจไว้ แล้วไปด้วยกัน ด้วย Positive Action
 • Workshop 1 : ความคิดเชิงบวกกับความผูกพันและการทำงานเป็นทีม
 • จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรกันหนอ ??? (Change for Success Life)

ส่วนที่  3  : การสร้างความผูกพันต่อองค์กร ด้วยการทำงานเป็นทีม

 • ความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม
 • Learning by Activity 3 : การทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
 • Learning by Activity 4 : เรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากภาพ และ Clip VDO
 • 8 องค์ประกอบในการทำงานเป็นทีมเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 7 แนวร่วมในการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop 2 : วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมที่เราร่วมสร้างแบบ Do & Don’t

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ...ในการสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม

 • พระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการทำงาน
 • การพัฒนาตนเอง ด้วย “3 Know” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่าง มีความสุข
 • Learning by Activity 5 : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 • หลัก 6 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการทำงานเป็นทีม 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม

 • พระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 • การสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็น Teamwork
 • Learning by Activity 6 : การสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็น Teamwork
 • การสื่อสารด้วยคำพูดที่สร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน 

ส่วนที่  6  : สัญญาใจ (Heart Mission) ในการสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร

 • Workshop 3 : การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อความสำเร็จ และก้าวหน้าในอาชีพ 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :  

ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ที่องค์กรต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีใจรักและผูกพันในองค์กร  

วิธีการในการเรียนรู้ :  

o  การบรรยาย การระดมความคิด การนำเสนอ และการตอบข้อซักถาม ประมาณ 40% 

o  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Learning by Play & Game และสรุปการเรียนรู้ประมาณ 60%  

สนใจหลักสูตรติดต่อได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-853-5513

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

 

Visitors: 285,540