ออกแบบใบกำหนดหน้าที่งานอย่างไรให้ Work (Modern Job Description) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

หลักการและเหตุผล

เครื่องมือการจัดการในการที่จะมอบหมายและติดตามงาน รวมทั้งเป็นเข็มทิศในการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร นั่นก็คือ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description : JD) หรือรายละเอียดลักษณะงาน แต่หลายองค์กรมักจะพบอุปสรรคในการจัดทำ JD หลายประการ อาทิเช่น

  • บริษัทมีการจัดทำ JD แล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยง Competency ที่มีไปสู่ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงานได้อย่างไร ?
  • แบบฟอร์ม JD ฝ่าย HR ก็ออกแบบให้แล้วนะ แต่หัวหน้างานต้นสังกัดไม่รู้จะเขียนหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรดีถึงจะเหมาะสม ?
  • บริษัทมีกำหนด Competency ของแต่ละตำแหน่งงานแล้ว แต่ทำไมเวลา ISO 9001 : 2008, TS 16949 : 2009, ISO 14001 หรือ HA Audit ทีไร มักได้รับ NC หรือ CAR เรื่อง Competency ทุกทีเลย แบบนี้จะทำอย่างไรดีล่ะ จะได้ไม่ต้องแก้ NC กันบ่อยๆ ?
  • ใน JD ก็มีการกำหนด KPI แล้ว แต่ KPI ของ JD มันจะสอดคล้องกับ Corporate KPI และ Department KPI ได้อย่างไร ? แล้วมันเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติประจำปีอย่างไรดี ?
  • เวลาประเมินผลทดลองงานจะนำ JD ที่มีอยู่ไปใช้ประเมินได้อย่างไร ?

   Modern Job Description ฉบับบริหารแบบ 3 มิติที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องตอบโจทย์ปัญหาการจัดการต่างๆ ข้างต้นได้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จึงได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถ กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ที่จะทำให้เรื่องยุ่งยากหนักใจในการทำ JD ของผู้บริหาร และ HR กลายเป็นเรื่องง่ายในทันที หลังจากเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่จะได้รับ 

1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิดในการจัดทำ และการนำ JD ไปใช้งานในการบริหารจัดการด้านต่างๆ

2. สามารถความรู้ไปใช้ในปรับปรุง JD ให้สอดคล้องกับแนวทางการ Audit ของ ISO9001, IATF16949

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี Functional Competency และ Managerial Competency เหมาะสมกับการทำงาน และบทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไปตรงตามเป้าหมายขององค์กร

4. สามารถเชื่อมโยง JD สมัยใหม่ไปสู่การจัดทำ Training Road Map ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5. สามารถเชื่อมโยง JD KPI ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และการประเมินผลทดลองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-2 วัน

วันแรก

เวลา

หัวข้อสำคัญในการบรรยาย และ Workshop

09.00-12.00 น.

o  ส่วนที่ 1  :  สารพันเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Job Description

o  Workshop 1 : การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดทำ JD ขององค์กร

o  ส่วนที่  2  :  ขั้นตอนในการจัดทำ Modern Job Description

o  Workshop 2 : การกำหนด / ทบทวน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน (Function Matrix)

13.00-16.00 น.

o  ส่วนที่  3  :  การจัดทำ Job Competency ของตำแหน่งงาน

o  Workshop 3 : การกำหนด Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2008

o  ช่วงถามตอบ

o  มอบหมายการบ้าน  ให้จัดทำ Function Matrix และ JD ฉบับเต็มส่งให้พิจารณาในสัปดาห์ถัดไปที่เข้ามา Consult Training

 

วันที่สอง 

เวลา

หัวข้อสำคัญในการบรรยาย และ Workshop

09.00-12.00 น.

o  ทบทวนประเด็นสำคัญของการอบรมวันแรก

ติดตามการบ้าน 1 : Function Matrix ของแต่ละฝ่ายงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

ติดตามการบ้าน 2 : JD ของแต่ละคนที่มอบหมาย และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

13.00-16.00 น.

o ส่วนที่ 4 : การจัดทำ Training Road Map จาก Job Competency ใน Modern Job Description  

o  Workshop 4 : จัดทำ Training Road Map จาก JD ที่กำหนดขึ้นในแต่ละตำแหน่ง

o  ส่วนที่  5  :  การเชื่อมโยง JD กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o  Workshop 5 : การกำหนด Key Performance Indicators 

o การเชื่อมโยง KPI และ Competency ใน Modern Job Description สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ช่วงถามตอบ 

Visitors: 118,439