การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน Version 4 บนพื้นฐานของ KPI และ Competency (Job Description Version 4 based on KPI and Competency) 2 วัน โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description : JD) หรือคำบรรยายลักษณะงาน เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการบริหารจัดการขององค์กรยุคใหม่ ในการสอนงาน มอบหมาย และติดตามงาน เป็นเข็มทิศในการสรรหาบุคลากร การกำหนดค่าจ้าง การพัฒนา Competency ตาม Training Road Map และประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) รวมทั้งกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในองค์กร ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องพัฒนาทักษะของผู้บริหารและหัวหน้างานให้มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดทำ/เขียน Job Description บนพื้นฐานของ KPI & Competency 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านพัฒนาทักษะของผู้บริหารทุกระดับ ให้สามารถกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD ของพนักงานในหน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และต่อยอดการจัดทำ Training Road Map, Performance Management System, Career Path ที่จะทำให้เรื่องยุ่งยากหนักใจในการทำ JD ของผู้บริหาร และ HR กลายเป็นเรื่องง่ายในทันที หลังจากเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนในการจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) ตามระบบการบริหารจัดการยุคใหม่
 3. สามารภจัดทำหน้าที่หลักของหน่วยงาน (Function Matrix) ให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)กลยุทธ์ (Strategy)  และภารกิจ (Mission) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารภจัดทำJob Description (JD) ของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา แบบสมัยใหม่ที่ทั้งมี KPI และ Competency สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน (Function Matrix) ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) และงานต้องที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพัฒนาความสามารถ (Competency) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

วันแรกของการอบรม

ส่วนที่ 1  :  ความหมายและความจำเป็นในการจัดทำ Job Description

 • ความหมายของใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description: JD)
 • ความสัมพันธ์ของ Job Description (JD) และ Job Specification (JS)
 • อุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ JD
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน หรือ HR ที่ควรมีบทบาทในการกำหนด JD

ส่วนที่  2  :  การเชื่อมโยง Job Description กับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

 • ความสำคัญและประโยชน์ของ JD & JS ตามระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
 • แนวทางในการเชื่อมโยงJob Description สู่ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่

ส่วนที่  3  :  จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Job Description ยุคใหม่ ด้วยการกำหนดหน้าที่หลักของหน่วยงาน (Function Matrix) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy)

 • 3 ขั้นตอนหลักในการกำหนด / ทบทวน หน้าที่หลักของหน่วยงาน (Function Matrix) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy)
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด / ทบทวนหน้าที่หลักของหน่วยงาน (Function Matrix)

ส่วนที่  4  :  กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ Job Description ยุคใหม่                  

 • 7 องค์ประกอบหลักที่สำคัญของ Job Description ยุคใหม่
 • กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำ Job Description ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ      

ส่วนที่  5  :  แนวทางการจัดทำหน้าที่งานหลัก (Key Responsibility) และรายละเอียดของงาน (Task)

 • แนวทางการจัดทำ Job Description ยุคใหม่ของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) และหน้าที่งานหลักของหน่วยงาน (Function Matrix)
 • ตัวอย่าง : คำเชิงพฤติกรรมการทำงานที่ใช้เขียนรายละเอียดของงานที่ทำ
 • ตัวอย่าง : การกำหนดหน้าที่งานหลัก (Key Responsibility) และรายละเอียดของงาน (Task)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำหน้าที่งานหลัก และรายละเอียดงานของตำแหน่งงานตาม JD
 • การกำหนด Job Specification ให้สอดคล้องกับหน้าที่หลักและรายละเอียดของงาน

สรุปการอบรมวันแรก และถาม-ตอบ 

วันที่สองของการอบรม

ทบทวนการเรียนรู้วันแรก และติดตามงานที่มอบหมายจาก Workshop รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators : PIs)

 • ความหมาย และประเภทของ Key Performance Indicators
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนด Performance Indicators (PIs) ของตำแหน่งงาน      
 • ตัวอย่าง : การวิเคราะห์หา Performance Indicators (PIs) ของตำแหน่งงาน      
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติเขียนตัวชี้วัดผลงาน (PIs) ให้สอดคล้องกับ JD

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดความสามารถที่จำเป็นในการทำงานตามตำแหน่งงาน (Job Competency)

 • ความหมาย และประเภทของCompetency
 • แนวปฏิบัติของ ISO9001 เกี่ยวกับ Competence ในการบริหารจัดการยุคใหม่
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดความสามารถที่จำเป็นในการทำงานตามตำแหน่งงาน (Job Competency)
 • ตัวอย่าง : การวิเคราะห์หาความสามารถที่จำเป็นในการทำงานตามตำแหน่งงาน (Job Competency)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Competency ของตำแหน่งงานตาม JD ยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน และข้อกำหนดของ ISO9001/IATF
 • แนวทางการนำ Competency ไปจัดทำ Training Road Map และ OJT Matrix 

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการเชื่อมโยง KPIs และ Competency ของตำแหน่งงานตาม JD สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่

 • แนวทางการเชื่อมโยง KPIs และ Competency สู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วยการกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักความสำคัญในการประเมินผล
 • เทคนิคการนำ PIs ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI-based Performance Appraisal : KPA)
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI ยุคใหม่
 • เทคนิคการนำ Competency ไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Competency-based Performance Appraisal : CPA)
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลประจำปีด้วย Competency ยุคใหม่

สรุปการอบรมวันที่สอง และถาม-ตอบ 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 2 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ
 • การระดมความคิด (Brain Strom)
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และ DCC  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)  

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 296,511