การพัฒนาหัวหน้างาน สู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ (Step to Professional Leadership) : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ทุกองค์กรต่างก็เชื่อมั่นว่า คน คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ แต่การที่องค์กรจะมีคนที่มีคุณภาพที่เป็น “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” ที่สามารถจะผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องมีเทคนิคการบริหารงาน เทคนิคในการบริหารคน และเทคนิคในการบริหารความคิด เป็นเครื่องมือทางการบริหาร  จะเห็นได้จากในหลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และประเทศที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลก ต่างก็มุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) ดังนั้น องค์กรธุรกิจยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารที่จะยกระดับผลสำเร็จของงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้ PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหาร และหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่  ด้วยเทคนิคการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถพัฒนาทักษะของหัวหน้าให้เก่งในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารความคิด

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ของผู้นำ และภาวะผู้นำในองค์กร
  2. สร้างความตระหนักใน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานยุคใหม่
  3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ทักษะด้านการบริหารจัดการ สำหรับผู้นำมืออาชีพ
  4. พัฒนาภาวะผู้นำด้านการบริหารคน เพื่อก่อให้เกิดผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน
  5. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับหน่วยงานของตนเองได้
  6. เสริมสร้างขีดความสามารถ (Competency) ให้กับผู้นำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพภายในเสร็จสื้นการอบรม 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้  

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทที่น่ารู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ (Introduce to Leadership) 

o  ผู้นำ (Leader) VS ภาวะผู้นำ (Leadership) 

Workshop 1 : การวิเคราะห์ภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาตนเอง (Self-Assessment) 

o  ผู้นำองค์กร แบบ 3H (Head-Hand-Heart) 

Workshop 2 : การสร้างวัฒนธรรมผู้นำในองค์กร (Leader Culture) 

o  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor’s Roles and Responsibilities) 

ส่วนที่  2  :  ทักษะทางการบริหารจัดการ สำหรับผู้นำมืออาชีพ (Management Skills for Professional Leader) 

o  10 สมรรถนะด้านการบริหารงานที่จำเป็นของผู้นำ (Technical Management Competencies)

o  10 สมรรถนะด้านการบริหารคนที่จำเป็นของผู้นำ (People Management Competencies)

o  7 สมรรถนะด้านการบริหารความคิดที่จำเป็นของผู้นำ (Conceptual Management Competencies)

ส่วนที่ 3 : ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากอยู่อยากทำงาน (Leadership)

Workshop 3 : แชร์-โชว์-ใช้ การดูแลลูกน้อง 

 o  การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ในการบริหารทีมงานให้คนอยากอยู่อยากทำงาน 

o  การบริหารอารมณ์ของตนเองสำหรับผู้นำในการทำงานกับคน (EQ for Leader) 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการบริหารคน ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication)

o  หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล 

o  บรรยากาศการสื่อสารและประสานงานดีๆ ที่สร้างได้ด้วยมือเรา (Effective Communication and Coordination) 

o  11 วิธีในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารดีๆ ด้วยตนเอง 

Workshop 4 : ท่านจะนำ 11 วิธีในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารดีๆ ไปใช้อย่างไร 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation)  

o  แนวคิดในการจูงใจคน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

o  ใจต้องมีแรง “แรงจูงใจ”  

o  7 เทคนิคในการจูงใจ สำหรับผู้นำในองค์กร 

ส่วนที่  6  : เทคนิคการบริหารคน ด้วยการบริหารทีมงาน สำหรับผู้นำสมัยใหม่ (Engagement Team for Modern Leader) 

o  การบริหารทีมงานให้ work และ Happy 

o  แนวทางการสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสำหรับผู้นำสมัยใหม่ 

o  10 เทคนิคสำหรับผู้นำในการสร้างความผูกพันในทีมงาน 

Workshop 5 : Employee Engagement Visual Awakening เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความผูกพันในองค์กร 

ส่วนที่  7  : การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic leader)

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร 

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้

1-2 วัน   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

 

การแชร์ case ประสบการณ์ตรง

 

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

 

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

Visitors: 118,439