อาจารย์ วิชัย ชุณหวาณิชย์


ประสบการณ์การทำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกรับเบอร์จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการโรงงาน บริษัทยูไนเต็ดซีจำกัด

ผู้จัดการโรงงาน บริษัทแสงฟ้าอุตสาหกรรมจำกัด

ผู้จัดการโรงงาน บริษัทแอนไทซ์จำกัด

ผู้จัดการโรงงาน บริษัท บางกอกรับเบอร์จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท พีเอสอาร์ฟุตแวร์จำกัด     

ผู้จัดการผลิต บริษัท เอคโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยออฟเซ็ตจำกัด

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โมเดิลดายสด๊าฟแอนด์พิคเม้นจำกัด

 

 

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

1.       Clean technology

2.       การเพิ่มศักยภาพการผลิตโดย ลีน (Lean system : TPS)

3.       การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานโดยกลุ่ม QCC

4.       Green Productivity

5.       Kaizen

6.       Work improvement

7.       Cost reduction

8.       Quality control

 

การรับรองและสมาชิกภาพสมาคมทางริชาชีพ

     1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม สาขา อุตสาหการ ระดับสามัญอุตสาหการ

     2  สมาชิก สามัญ ตลอดชีพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

     3 สมาชิกที่ปรึกษาเครือข่าย ด้านการจัดการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

     4 สมาชิกที่ปรึกษาเครือข่าย ด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

     5 สมาชิกที่ปรึกษาเครือข่าย ด้านเทคนิคและวิศวการ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

 

Visitors: 148,015