อาจารย์ วิชัย ชุณหวาณิชย์

การศึกษา 

ปริญญาโท ปี 2542  คณะบริหารธุรกิจ MBA สาขาวิชาการบริหารและจัดองค์กร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ปริญญาตรี ปี 2531 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ประสบการณ์การทำงาน  39 ปี 

2555-ปัจจุบัน     วิศวกร และ  ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอิสสระ          

2553-2554           ผู้จัดการผลิต บริษัท เอคโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด                                       

2549-2553           รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  

2546-2549           ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แสงฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  

2545-2546           ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยออฟเซ็ต จำกัด 

2544-2545           ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แอนไทซ์ จำกัด  

2542-2544           ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โมเดิลดายสด๊าฟแอนด์พิคเม้น จำกัด    

2536-2542           ผู้จัดการโรงงาน บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 

2532-2536           ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท พีเอสอาร์ฟุตแวร์ จำกัด        

2527-2532           เจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน กองสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

2524-2527           ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด                     

 

 ประสบการณ์ที่ปรึกษา

(ปี2563)

จำนวน 2โรงงาน

โครงการ OTOP GO GREEN

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ปี2562)

จำนวน 2โรงงาน

 

 

จำนวน 2โรงงาน

 

 

 โครงการ GREENOTOP

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีสะอาด

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ปี 2561)

 

จำนวน 26 โรงงาน

 

จำนวน 6 โรงงาน

 

จำนวน 1 โรงงาน

โครงการ เตรียมความพร้อม มาตรฐานฮาลาล

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีสะอาด

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มภาคกลางตอนกลาง

ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ปี 2560)

จำนวน 4 โรงงาน

 

 

จำนวน 4 โรงงาน

โครงการ Clean & Green Technology และ โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (กลุ่มเคมีขั้นปลาย)

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level ) ปี2560

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ดำเนินงานโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ปี 2559)

จำนวน 13 โรงงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และโครงการเพิ่มศักยภาพการกำจัดกากอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ดำเนินงานโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ปี 2556)

จำนวน 7 โรงงาน

โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม SMEs

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

ดำเนินงานโดย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(ปี 2555)

จำนวน 17

โรงงาน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีสะอาด

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

โครงการโดย  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ระยอง

ดำเนินงานโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

ประสบการณ์การบรรยาย              

หัวข้อการอบรม

โครงการ

หน่วยงาน/ บริษัท

การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานโดยกลุ่ม QCC

 

บางกอกมาสเตอร์วูดจำกัด

การแก้ปัญหาและปรับปรุงงานโดยกลุ่ม QCC

 

โกรเวลแอบเบรซีฟจำกัด

Clean technology

SP. Forum. Eng

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารการผลิตLean

กองพัฒนาเครื่องเรือน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

สมาชิกภาพ ทางวิชาชีพ  

1. สภาวิศวกร  ระดับ สามัญวิศวกร  สาขาอุตสาหการ ทะเบียนเลขที่ สอ 865 

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาชิก ที่ปรึกษา ด้านอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ Thai SP 56W 57 

3. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สมาชิก ระดับสามัญ (ตลอดชีพ)                              


การอบรมเพิ่มเติม 

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลา

(วัน / เดือน / ปี)

หน่วยงาน / ประเทศ

QCC (Quality control circle)

5 วัน (2525)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

JIT (just in time)

3 วัน (2533)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การปรับปรุงงาน

3วัน (2535)

ศูนย์เพิ่มผลผลิตฯ

Kaizen

1วัน (2538)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ISO 14001

3  วัน   (2538)

บริษัทบางกอกรับเบอร์จำกัด (มหาชน)

TQM

6 เดือน (2545)

บริษัทไทยออฟเซทจำกัด

CI

6  เดือน (2543)

บริษัทวาไทยจำกัด

Lean system

6  เดือน (2549)

NOS (NIKE operation system)

TPM

5 เดือน (2550)

PMC.CO.,LTD

FMEA

4 วัน (2553)

ECCO Thailand co.,ltd

Green Productivity

เม.ย. –พ.ค. 2555

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Coaching Essentials เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำรูปแบบโค้ชชิ่ง

12 พ.ย.-26 ธ.ค. 2556

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

External Auditors การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต OSHA 29CFR 1910.119

19-21มี.ค. 2558

วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยฯ

และการนิคมอุตสาหกรรมฯ

Green industry

5-26 ก.ย. 2558

NIDA / กระทรวงอุตสาหกรรม

การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์( Strategic Organization Development)

19 ก.พ - 22 มี.ค. 61

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การพัฒนาศักยภาพ SP เพื่อการให้คำปรึกษา Total Productive Maintenance

27 พ.ค - 5 มิ.ย. 62

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

Visitors: 279,173