บทความ HRM

Human Resources Management (HRM) เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยงานสำคัญ 4 ด้าน ที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกัน คือ 

1. การวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning) 

2. การสรรหาว่าจ้าง (Recruitment and Selection) 

3. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation and Benefits) และ

4. การแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

Visitors: 279,459