การจัดทำ Training Road Map (TRM) ตอนที่ 1

การจัดทำ Training Road Map (TRM) ตอนที่ 1

 

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

Training Road Map คือ การสร้างแผนการฝึกอบรมในแต่ละระดับของตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถ (Competency) ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการพัฒนาบุคลากรที่ยอดฮิต ที่หลายองค์กรธุรกิจชั้นนำให้ความสนใจ เพราะพัฒนาได้สอดคล้องกับเป้าหมายและการทำงานครับ

ความสำคัญและประโยชน์ของ Training Road Map

  • เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร
  • สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรแต่ละปี เนื่องจากมีแผนงานในการพัฒนาที่ชัดเจนว่า ในแต่ละปีจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง
  • เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงาน
  • เป็นการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร (HRD) อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับการประเมินความสามารถในการทำงาน (Performance Appraisal) การส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) 
 

"3 คำถามที่ผู้บริหารระดับสูง หรือ CEO มักถามบ่อยๆ" จนเป็นวัฒนธรรม (Culture) เกี่ยวกับการพัฒนาคนในองค์กร คือ 

1. แต่ละตำแหน่งงานจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเรื่องอะไรบ้าง (Competency) ที่ที่จะทำให้เขาทำงานได้ ทำงานเป็น ทำงานดี และทำงานเก่ง

2. ความรู้และทักษะแต่ละเรื่อง ควรจะเรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาเมื่อไรถึงจะเหมาะสม ในความเห็นของผมไม่ควรเกิน 3 ปี ครับ เพราะธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่รวดเร็ว การบริหารจัดการและทักษะต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วตามกลยุทธ์ขององค์กร

3. คำถามสุดท้าย คือ แต่ละเรื่องควรจะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถถึงระดับไหนดี 
ระดับที่ 1 รู้ทฤษฎีและหลักการพอทำงานได้เล็กน้อย
ระดับที่ 2 สามารถทำงานได้ แต่มีหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ควบคุม ดูแล
ระดับที่ 3 สามารถทำงานได้ดี ถึงขั้นเชี่ยวชาญ
ระดับสุดท้าย เชี่ยวชาญถึงขั้นถ่ายทอดหรือสอนผู้อื่นได้

ผมเชื่อว่าผู้ที่ทำงานด้าน HR หรือฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนาคน ถ้าเข้าใจใน 3 ประเด็นนี้ และใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Innovation) ในองค์กร ที่จะช่วยพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจครับ"

 

People Develop Center
"People Develop Business Develop"

https://www.facebook.com/PeopleDevelopCenter

Visitors: 279,166