ระบบบริหารแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ท่านนึกถึงการพัฒนาบุคลลากรให้มีความสามารถในการทำงานบรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่กำหนดไว้ และมีความสามรถ (Competency) ตามที่องค์กรคาดหวังและต้องการ มีระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนารายบุคคลแบบ Visual Control และมีการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลการบุคลากรอย่างเป็นระบบ

 

               ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการที่ปรึกษา

  1.  ประชุมปรึกษาและสัมภาษณ์ผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และตำแหน่งงานที่จะทำ และ Individual Development Plan
  2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างตำแหน่งงาน, Job Description, Competency, Training Road Map, Career Path และ Individual Development Plan
  3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance” (มอบหมายงานจาก Workshop)
  4. Coaching & Follow up การวิเคราะห์หา และกำหนด  Key Managerial Competency และ Functional Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงาน/สายงานจาก Job Description
  5. Coaching & Follow up จัดทำ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงาน ให้สอดคล้องกับ Key Managerial Competency และ Functional Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงาน/สายงาน
  6. Coaching & Follow up ประเมินหา Competency Gap ของพนักงานรายบุคคล ให้สอดคล้องกับ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงาน
  7. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)  ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
  8. ที่ปรึกษาทวนสอบระบบ และบรรยายสรุปการดำเนินงาน  IDP & TRM และแนวทางการ เชื่อมโยงกับระบบ HRD เช่น Career Path, Succession เป็นต้น 

 

    เราพร้อมให้การสนับสนุนท่านในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของท่าน อย่างเป็นรูปธรรม ที่ง่ายในทางปฏิบัติ แต่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 129,180