ที่ปรึกษาการออกแบบงานด้วยใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Design with Modern Job Description Project)

เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรูปแบบใหม่ของการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Modern Job Description) ในระยะเวลา 6 เดือน ที่เชื่อมโยง Performance และ Competency  เข้าไว้ด้วยกันเป็น JD ฉบับบริหาร 3 มิติ

มิติที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้วยการกำหนดกรอบความสามารถในการทำงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานตามระบบ ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 และ ISO 18000 ของแต่ละตำแหน่งงาน

มิติที่ 2 เชื่อมโยง Competency ใน Modern JD ไปสู่การพัฒนาบุคลากร ด้วย Training Road Map และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Pplan : IDP) 

มิติที่ 3 บูราณาการ Individual KPI จาก Modern JD ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal) และการประเมินผลทดลองงาน (Probation Period) 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)    

  1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ Job ของฝ่ายงาน (Function Matrix) และ Modern Job Description ที่มี KPI และ Competency นำระบบการพัฒนาความสามารถให้เป็นบุคลากรคุณภาพ (Competency) เชื่อมโยงสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่
  2. มีการกำหนด Key Job ของฝ่ายชัดเจน (Function Matrix) และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน
  3. มี Modern Job Description Version 4 ของผู้จัดการและหัวหน้าแผนก  ที่มี KPI และ Competency มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
  4. สามารถนำ Modern JD ไปเชื่อมโยงกับระบบ ISO และ HR (Recruitment, Job Evaluation, Training Road Map, IDP, Performance, Career Path, Succession Plan)

รูปแบบการดำเนินโครงการ

1) ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่งตารางกำหนดการให้บริษัทฯ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

2) จัดอบรม (Training) เสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และพัฒนาทักษะ ในหลักสูตร "Modern Job Description & Function matrix" แบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดผลสำเร็จ

3) จัดทำรายงานสรุปผลหลังการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร (ถ้ามี)

4) ให้คำแนะนำปรึกษา  และการสอนการจัดทำระบบงาน

     4.1 การจัดทำ Function Matrix เพื่อสร้างความชัดเจนการทำงานระหว่างฝ่ายงาน

     4.2 การจัดทำ Job Description สมัยใหม่ที่มี KPI และ Competency เพื่อเชื่อมโยงสู่ระบบ HRM & HRD

5) การประชุมมอบหมายและติดตามงาน แบบกลุ่มและรายบุคคล

6) การจัดทำรายงานความคืบหน้า อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางป้องกัน/แก้ไข

7) เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ HRD Business Partner 

สนใจติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 196,888