ที่ปรึกษาการออกแบบงานด้วยใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Design with Modern Job Description Project) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรูปแบบใหม่ของการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Modern Job Description) ในระยะเวลา 6 เดือน ที่เชื่อมโยง Performance และ Competency  เข้าไว้ด้วยกันเป็น JD ฉบับบริหาร 3 มิติ

มิติที่ 1 สนับสนุนการบริหารจัดการ ด้วยการกำหนดกรอบความสามารถในการทำงาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานตามระบบ ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 และ ISO 18000 ของแต่ละตำแหน่งงาน

มิติที่ 2 เชื่อมโยง Competency ใน Modern JD ไปสู่การพัฒนาบุคลากร ด้วย Training Road Map และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

มิติที่ 3 บูราณาการ Individual KPI จาก Modern JD ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance Appraisal) และการประเมินผลทดลองงาน (Probation Period) 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)    

  1. ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดทำ Job ของฝ่ายงาน (Job Family / Function Matrix) และ Job Description ยุคใหม่ที่มี KPI และ Competency รวมทั้งการจัดทำ Job Analysis
  2. มีการกำหนด Main Job ของแต่ละฝ่ายชัดเจนด้วย Job Family / Function Matrix และเชื่อมโยงการทำงานกับ Business Direction และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายงานมากยิ่งขึ้น
  3. การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดข้อขัดแย้งในการทำงานระหว่างฝ่ายงานให้ทำงานแบบ Teamwork & Collaboration มากยิ่งขึ้น
  4. มีแบบฟอร์ม Job Description สมัยใหม่ Version 4 ที่มี  KPI และ Competency และองค์ประกอบเพิ่มเติมในการจัดทำ Job Analysis
  5. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานของธุรกิจ ด้วยการเชื่อมโยงระบบ ISO9001/IATF16949 กับ Job Family / Function Matrix และ Modern Job Description 
  6. Job Description ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย สอดคล้องกับ Job Family / Funtion Matrix และ Business Direction
  7. เชื่อมโยง JD กับระบบ HR เช่น Training Road Map, Performance Appraisal, IDP, Career Path, Succession Plan ฯ
  8. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำ ทบทวน ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำ JD แก่ทีมงานและผู้บังคับบัญชาของตนเองได้ 
  9. สามารถต่อยอดขยายผลการจัดทำ Level 7 และ Level 4 ขึ้นไปได้ด้วยตนเอง

รูปแบบการดำเนินโครงการ

1) ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่งตารางกำหนดการให้บริษัทฯ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

2) จัดอบรม (Training) เสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และพัฒนาทักษะ ในหลักสูตร "Modern Job Description & Function matrix" แบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดผลสำเร็จ

3) จัดทำรายงานสรุปผลหลังการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร (ถ้ามี)

4) ให้คำแนะนำปรึกษา  และการโค้ชชิ่งการจัดทำ

     4.1 การจัดทำ Job Family / Function Matrix สร้างความชัดเจนของการทำงานระหว่างฝ่ายงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง

     4.2 การจัดทำ Job Description ยุคใหม่บนพื้นฐานของ KPIs และ Competency ให้สอดคล้องกับ Job Family / Function Matrix

5) การประชุมมอบหมายและติดตามงาน การจัดทำ Job Family และ Job Description ยุคใหม่แบบกลุ่มและรายบุคคล

6) การจัดทำรายงานความคืบหน้า อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางป้องกัน/แก้ไข

7) เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ HRD Business Partner 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ 

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 285,544