บทความ HRD

Human Resources Development (HRD) เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยงานสำคัญ 4 ด้าน ที่ผสานเข้าด้วยกัน คือ 

1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) 

2. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และ

4. การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)

Visitors: 278,611