วิทยากรและที่ปรึกษา

ทีมงานวิทยากร และที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภาคทฤษฎี และเทคนิคจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่ถ่ายทอดแบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ Implement ได้จริง ที่ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความคาดหวัง และประเด็นปัญหาของเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด


 • ธนุเดช ธานี อ.ต้น_ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ชำนาญพิเศษ HRD & HROD_สถาบันPeopleDevelopCenter
  กรรมการผู้จัดการ สถาบันPEOPLE DEVELOP CENTER วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 31 ปี ที่ได้รับคำเชิญจากมหาวิทยาลั...

 • ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd. รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด ...

 • 12.jpg
  ประวัติการศึกษา Ph.D. (HRD)สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ส...

 • อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา People Develop Center.png
  วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็...

 • 465.JPG
  ตำแหน่งปัจจุบัน - อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - วิทยากรประจำสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ...

 • อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ People Develop Center.png
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ(Communication and Service Professionals) เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning ) ประสบการณ์บรรยาย ประสบการณ์ทำ...

 • อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา People Develop Center
  อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ การสื่อสาร และระบบเอกสาร การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง Customer Se...

 • อาจารย์_อนันต์_ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาและวิทยากร People Develop Center.png
  สาขาความเชี่ยวชาญ: - การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planningand Control) - เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วย Lean Manufacturing - การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (...

 • อาจารย์_โกศล_ดีศีลธรรม_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  ประสบการณ์ ¨ วิศวกรโครงการระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ¨ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ¨ กรรมการโครงการประกันคุณภา...

 • อาจารย์_วิชัย_ชุณหวาณิชย์_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  การศึกษา ปริญญาโท ปี 2542 คณะบริหารธุรกิจ MBA สาขาวิชาการบริหารและจัดองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี ปี 2531 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพร...

 • อ.วินัย ดวงใจ People Develop Center.png
  การศึกษา อนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขาบัญชี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ ประการณ์การทำงาน : บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด ธุรกิจ (18 ปี) ตำแหน...

 • อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
  การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กิจกรรมพิเศษ: อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง : อดีตอุปนายกสมาคมการบริหาร...

 • อ.เปี่ยมศักดิ์ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
  การศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาการเขียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการ...

 • อ.ศุภชัย.jpg
  การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขารัฐศาสตร์ปวช. จบจากวิทยาลัย Assumption commercial college ประสบการณ์ในการทำงาน (ด้านงานขายมากกว่า 20 ปี ) -บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จำกั...

 • อาจารย์ วิมลรัตน์ โพธิ์เตี้ย_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและ Food Safety,ISO9001,GMP, HACCP, ISO22000, BRC, Productivity Improvement, Green Productivity, Green Industry, การวินิจฉัยสถานประกอบการณ์, การจัดทำกลยุทธ์,Resp...

 • อาจารย์ ทวี รัตนจรัสกุล ที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบัน People Develop Center.jpg
  ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บธ. ม ) สาขา การจัดการการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วศ. บ ) สาขา อุตสาหการ มห...
Visitors: 201,447