วิทยากรและที่ปรึกษา

ทีมงานวิทยากร และที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภาคทฤษฎี และเทคนิคจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่ถ่ายทอดแบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ Implement ได้จริง


 • อ.ต้น ธนุเดช ธานี ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR สถาบัน People Develop Center.png
  วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ที่ได้รับเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้ง...

 • อ.ชยุตพงศ์ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
  ประวัติการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการรุ่นแรก (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(รอสอบจบ) ปริญญาโท M...

 • 12.jpg
  ประวัติการศึกษา Ph.D. (HRD)สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ส...

 • 465.JPG
  ตำแหน่งปัจจุบัน - อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - วิทยากรประจำสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ...

 • ดร.บุษกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์ วิทยากรสถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
  ดร.บุศกร ลิ่มภักดีประดิษฐ์ ประวัติการศึกษา -บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการ 2556 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2545 วิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปร...

 • อาจารย์_สืบสกุล_แสงธำรง_วิทยากรและที่ปรึกษา_People_Develop_Center.png
  ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการเชื่อมประสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหก...

 • อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ People Develop Center.png
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ(Communication and Service Professionals) เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning ) ประสบการณ์บรรยาย ประสบการณ์ทำ...

 • อ.พลกฤต โสลาพากุล People Develop Center.png
  วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็...

 • อาจารย์ วินัย ดวงใจ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png
  จากประสบการณ์การบรรยายกว่า 36 องค์กร การศึกษา : อนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขา บัญชี : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ ...

 • อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
  การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กิจกรรมพิเศษ: อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง : อดีตอุปนายกสมาคมการบริหาร...

 • 11066816_816382401772835_489416403500151212_n.jpg
  ประสบการณ์การทำงานรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกรับเบอร์จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการโรงงาน บริษัทยูไนเต็ดซีจำกัดผู้จัดการโรงงาน บริษัทแสงฟ้าอุตสาหกรรมจำกัดผู้จัดการโรงงาน บริษัทแอนไทซ...

 • อ.เปี่ยมศักดิ์ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
  การศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาการเขียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการ...

 • อ.ธานี ชาวสวน People Develop Center.jpg
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีในส่วนของฝ่ายผลิตและมากกว่า 20 ปีในส่วนของ HRD และ HRM การศึกษา 2521 - 2523 : ม.ศ.3 โรงเรียนแสนสุข 2524 – 2530 : ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค ชลบุรี 2532 – 253...

 • อ.ศุภชัย.jpg
  การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขารัฐศาสตร์ปวช. จบจากวิทยาลัย Assumption commercial college ประสบการณ์ในการทำงาน (ด้านงานขายมากกว่า 20 ปี ) -บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จำกั...

 • maxresdefault.jpg
  ประวัติการศึกษา * มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mini MBA บริหารธุรกิจ * มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วทบ. การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม * มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MSC: Master of S...
Visitors: 122,418