วิทยากรและที่ปรึกษา

ทีมงานวิทยากร และที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภาคทฤษฎี และเทคนิคจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่ถ่ายทอดแบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ Implement ได้จริง ที่ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความคาดหวัง และประเด็นปัญหาของเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด


 • อ.ต้น ธนุเดช ธานี วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ HRD & HROD เชิงกลยุทธ์ People Develop Center.png
  ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 33 ปี ที่ได้ร...

 • ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd. รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด ...

 • อ.จุมพล เด่นเมฆาวิทยาก ESG, PDPA,คาร์บอนฟุตพริ้นท์,การตลาด การขาย การพัฒนาธุรกิจ, ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์_People Develop Center.png
  รายละเอียดการศึกษา : ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อหลักสูตร การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขา นวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปริญญาโท : บริหารธุรกิจม...

 • อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ People Develop Center.png
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ(Communication and Service Professionals) เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning ) ประสบการณ์บรรยาย ประสบการณ์ทำ...

 • อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา People Develop Center
  อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ การสื่อสาร และระบบเอกสาร การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง Customer Se...

 • อาจารย์ จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ (อ.จี๊ป) People Develop Center
  ความชำนาญในสายงาน วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต Coach & Professional Trainer วิทยากรด้านจิตวิทยาการบริหารและการโค้ช วิทยากรที่ใช้แนวการฝึกอบรมแบบMindfu...

 • อาจารย์_อนันต์_ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาและวิทยากร People Develop Center.png
  ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเครือข่ายอุตสาหกรรม Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Lean M...

 • อาจารย์ สมบัติ สุภาสุข วิทยากรและที่ปรึกษา HR สถาบัน PeopleDevelopCenter.jpg
  · ประสบการณ์ทำงาน อดีตผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Motors (Thailand) ตำแหน่ง Vice President Human Resource & General Administrative Unique Engineering & Construction ...

 • อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา_สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
  การศึกษา * ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(Political Science , International Relation)มหาวิทยาลัยรามคำแหง * ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน)(Master of Managem...

 • อาจารย์ โกสินธุ์ อัคครุ่งเรือง People Develop Center.png
  ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชีวาวิลล์ กรุ๊ป จำกัด วิทยากร ที่ปรึกษา บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ที่ปรึกษาด้านร...

 • อ.อดุลย์ จันทร์งาม วิทยากร ที่ปรึกษา People Develop Center.jpg
  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ)มหาวิทยาลัยรามคำแหง Human Resource Organization Develo...

 • อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล People Develop Center.jpg
  ปัจจุบัน วิทยากร (Trainer) : ให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งในส่วนของการขาย การบริการ การตลาด การบริหาร การลงทุน โลจีสติกส์ ที่ปรึกษา (Consulting) : ให้คำปรึกษาในด้...

 • อาจารย์_โกศล_ดีศีลธรรม_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  ประสบการณ์ ¨ วิศวกรโครงการระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ¨ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ¨ กรรมการโครงการประกันคุณภา...

 • อาจารย์_วิชัย_ชุณหวาณิชย์_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  การศึกษา ปริญญาโท ปี 2542 คณะบริหารธุรกิจ MBA สาขาวิชาการบริหารและจัดองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี ปี 2531 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพร...

 • อ.วินัย ดวงใจ People Develop Center.png
  การศึกษา อนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขาบัญชี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ ประการณ์การทำงาน : บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด ธุรกิจ (18 ปี) ตำแหน...

 • อาจารย์ วิมลรัตน์ โพธิ์เตี้ย_ที่ปรึกษาและวิทยากร_People_Develop_Center.png
  ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและ Food Safety,ISO9001,GMP, HACCP, ISO22000, BRC, Productivity Improvement, Green Productivity, Green Industry, การวินิจฉัยสถานประกอบการณ์, การจัดทำกลยุทธ์,Resp...

 • อาจารย์ ทวี รัตนจรัสกุล ที่ปรึกษาและวิทยากร สถาบัน People Develop Center.jpg
  ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บธ. ม ) สาขา การจัดการการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วศ. บ ) สาขา อุตสาหการ มห...
Visitors: 285,527