วิทยากรและที่ปรึกษา

ทีมงานวิทยากร และที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภาคทฤษฎี และเทคนิคจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่ถ่ายทอดแบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ Implement ได้จริง ที่ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความคาดหวัง และประเด็นปัญหาของเฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด


  • อ.ต้น ธนุเดช ธานี People Develop Center.jpg
    กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 30 ปี ที่ได้รับคำเชิญจาก 3 ...

  • 465.JPG
    ตำแหน่งปัจจุบัน - อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - วิทยากรประจำสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ...

  • 12.jpg
    ประวัติการศึกษา Ph.D. (HRD)สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ส...

  • อ.พลกฤต โสลาพากุล People Develop Center.png
    วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็...

  • อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ People Develop Center.png
    วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ(Communication and Service Professionals) เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning ) ประสบการณ์บรรยาย ประสบการณ์ทำ...

  • อาจารย์_สืบสกุล_แสงธำรง_วิทยากรและที่ปรึกษา_People_Develop_Center.png
    ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการเชื่อมประสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหก...

  • อาจารย์ วินัย ดวงใจ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.png
    จากประสบการณ์การบรรยายกว่า 36 องค์กร การศึกษา : อนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขา บัญชี : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ ...

  • อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
    การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ /Mini MBA จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กิจกรรมพิเศษ: อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง : อดีตอุปนายกสมาคมการบริหาร...

  • 11066816_816382401772835_489416403500151212_n.jpg
    ประสบการณ์การทำงานรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกรับเบอร์จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการโรงงาน บริษัทยูไนเต็ดซีจำกัดผู้จัดการโรงงาน บริษัทแสงฟ้าอุตสาหกรรมจำกัดผู้จัดการโรงงาน บริษัทแอนไทซ...

  • อ.เปี่ยมศักดิ์ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center.jpg
    การศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาการเขียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการ...

  • อ.ศุภชัย.jpg
    การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขารัฐศาสตร์ปวช. จบจากวิทยาลัย Assumption commercial college ประสบการณ์ในการทำงาน (ด้านงานขายมากกว่า 20 ปี ) -บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จำกั...

  • อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย People Develop Center.png
    Summary profile ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM, HRD, Knowledge Management และ Organizatio...
Visitors: 147,827