หลักสูตร Public Training

หากคุณสนใจ คนน้อยก็สอน เพราะเรา "อยากให้คุณเก่ง อยากให้คุณทำเป็น อยากให้คุณประสบความสำเร็จ"

มุ่งเน้น "เรียนลัด แบบกระชับ เข้าใจง่าย จากประสบการณจริงที่สามารถปรับใช้งานได้จริง พร้อมตัวอย่าง แบบฟอร์ม และข้อแนะนำเชิงลึก"

สถาบันฯ ขอนำเสนอลักสูตรฝึกอบรมในการมีส่วนร่วมเป็น Business Partner กับองค์กรของท่าน 

ด้วยการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างขีดความสามารถ (Competency) บุคลากรองค์กรของท่านให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills ให้มี Value Added ต่อองค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตามปรัชญาการดำเนินงานของเรา "People Develop Business Develop

ด้วยการให้บริการในด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนา Public Training ที่เปิดสอนแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในโรงแรมมาตรฐานหรือแบบออนไลน์ตามสถานการณ์และความเหมาะสม หลักสูตรของสถาบันฯ มุ่งเน้นการนำความรู้ วิธีการ และเทคนิคจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในรูปแบบการเรียนรู้ที่ "กระชับ เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม" พร้อมตัวอย่าง และ Workshop ด้วยเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่าง