รุ่น 15 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ (Employee Engagement Strategy for Business Success) : 21 กรกฎาคม 2563

ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในช่วงวิกฤตชีวิตการทำงานที่ อัตราการ Turn Over สูงอัตราการหยุดงานเยอะ พนักงานจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน พนักงานไม่ค่อยสามัคคีกัน Productivity ไม่ค่อยดี มีการเคลมบ่อย  พนักงานไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการปล่อยข่าวจะหยุดประท้วงจนวุ่นวาย จนถึงขั้นเจ้าของกิจการไม่มั่นใจในการผลิต CEO ถึงขั้นออกปากว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตข้ามจังหวัดไปอีกสาขา

ถ้าองค์กรของท่านผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์เหล่านี้ ท่านจะสร้างและบริหารความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) อย่างไรให้เป็นระบบ ให้องค์กรเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ? 

หลักสูตรนี้มีคำตอบกึ่งสูตรสำเร็จที่จะช่วยท่านสามารถสร้างความผูกพันในองค์กรได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษา  ที่วิทยากรสามารถพลิกสถานการณ์มาล้อมรั้วหัวใจพนักงานสร้างความผูกพันพนักงานได้ภายใน 3 เดือน และ Output ด้าน Productivity เพิ่มขึ้น Complain ลดลง Turn Over ลดลง ดัชนีความสุขของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นภายใน 6 เดือน 

วัตถุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคของการสร้างความผูกพันในองค์กรที่ทำได้ด้วยตนเอง
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนและแผนงานการสร้างความผูกพันในองค์กร
 3. สามารถค้นหาเหตุผลที่บุคลากรอยากอยู่อยากทำงานกับองค์กร และเหตุผลที่พนักงานอยากไปจากองค์กร
 4. สามารถสร้างความผูกพันในองค์กรแบบง่ายๆ ได้ด้วยตนเองภายหลังการสัมมนา  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : แนวคิดและความหมายของการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 • Case Study เรื่องเล่าจากเหตุการณ์วิกฤตความผูกพันต่อองค์กร
 • อาการของปัญหาความไม่ผูกพันต่อองค์กร
 • แนวคิดในการบริหารความสุขความผูกพันต่อองค์กร
 • ลักษณะของคนที่มีความสุขในการทำงาน 

ส่วนที่ 2 : สร้างความผูกพันแล้ว...บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

 • สร้างความผูกพันในองค์กร แล้วเราจะได้อะไร ?
 • ห่วงโซ่แห่งความสุข (Happy Chain)
 • 4 มิติ กับ การวัดผลการดำเนินงานองค์กร 

ส่วนที่ 3 : Employee Engagement Management Framework สร้างได้ด้วยตนเอง

 • พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการทำงาน
 • ความสุข และความผูกพัน ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
 • Employee Engagement Management Framework 

ส่วนที่ 4 : 5 เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 • เครื่องมือที่ 1 การสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม (Engagement Team Building)
 • เครื่องมือที่ 2 กิจกรรมสร้างความสุข (Happy Workplace)
 • เครื่องมือที่ 3 สร้างจิตของผู้ให้ด้วย Corporate Social Responsibility (CSR)
 • เครื่องมือที่ 4 การบำบัดทุกข์บำรุงสุขพนักงาน
 • เครื่องมือที่ 5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD System)
 • Workshop 1 : How to implementation ? 

ส่วนที่ 5 : กระบวนการสร้างความผูกพันในองค์กร

 • ขั้นตอนในการสร้างความผูกพันในองค์กรที่ทำได้ด้วยตนเอง
 • การสำรวจความผูกพันในองค์กร โดยไม่ต้องทำ Employee Engagement Survey
 • Workshop 2 : การตรวจจับสัญญาณความผูกพันในองค์กรด้วย Employee Engagement Visual Awakening 

ส่วนที่ 6 : การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร “สุข-สร้าง-ได้”

 • แนวทางในน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร
 •  Happy Employee Engagement Management System
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กรด้วย PDCA(Easy Employee  Engagement  Plan)
 • Workshop 3  : การน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร
 • ตัวอย่างแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร 

ส่วนที่ 7 : การสำรวจความผูกพันในองค์กรแบบง่าย ๆ

 • สำรวจความผูกพัน...ไปทำไมกัน ???
 • การล้อมรั้วหัวใจของพนักงานกับผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 • ตัวอย่างแบบสำรวจความผูกพันในองค์กรแบบง่ายๆ (Employee Engagement Survey)
 • การตรวจจับสัญญาณความไม่ผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Signal) 

วิธีและรูปแบบการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  และการยกตัวอย่างประสบการณ์ ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

ผู้ที่ควรเข้ารับการสัมมนา :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ และผู้สนใจทั่วไป  

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที 

o  การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 • ประสบการณ์ด้าน Employee Engagement 12 ปี 

วันสัมมนา :  

21  กรกฎาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

สถานที่สัมมนา :  

อะไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                          บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

คำแนะนำในการชำระเงิน 
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร           มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา 
  หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด   

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 137,950