ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 24 (Modern Training & Development System) : 9 กรกฎาคม 2567

ถึงเวลาแล้วหรือยัง??? ที่....องค์กรของท่านต้องการยกระดับการบริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (KPIs/MBO/OKRs)  รวมทั้งกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หากถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง...ท่านต้องไม่พลาด...หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมกว่า 31 ปีจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ มาถ่ายทอดเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบริหารงานฝึกอบรมแบบเนื้อๆ พร้อม แบบฟอร์ม, ตัวอย่าง, แนวปฏิบัติ และเทคนิคต่างๆ ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติได้จริง  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการกำหนด Training KPIs, Training Management System, Business Training Needs, Competency Training Plan, Learning Design, Competency Development และ Competency Assessment ยุคใหม่
 2. สามารถวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมทางธุรกิจ (Business Training Needs) จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กรของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. สามารถจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ยุคใหม่ (Competency Training Plan) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เสริมสร้างเทคนิคการดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ (Competency Development)
 6. เสริมสร้างเทคนิคการติดตามและประเมินความสามารถบุคลากร (Competency Assessment) ที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับธุรกิจ
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบการบริหารงานฝึกอบรมให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม แบบนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวทางพัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร (Training & Development System) 

 • พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร 

ส่วนที่  2  :  การกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ/องค์กร (Training KPIs base on Corporate KPIs) 

 • แนวทางการกำหนด Training KPIs ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)
 • แนวทางประเมิน Return On Investment (ROI) ในการฝึกอบรมแบบ Performance Profit

ส่วนที่  3  :  การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

 • การจัดทำ Flow chart ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Standard Operation Procedure : SOP)
 • ตัวอย่าง : การจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบบ          นักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมทางธุรกิจ (Business Training Needs) 

 • 13 เทคนิคในการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • การกำหนด Business Training Needs จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายองค์กร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Business Training Needs จากวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบายขององค์กร
 • การกำหนด Business Training Needs ด้วย Competency จาก SOP และ Work Instruction (WI)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Business Training Needs ด้วย Competency จาก SOP / WI ในระบบ ISO 9001 / IATF 16949 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Competency Training Plan) 

 • แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 6 ระดับ ที่ทุกองค์กรควรจะมี
 • ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Training Road Map ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การและระบบ HRD
 • ตัวอย่าง : Training Road Map ยุคใหม่
 • เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ (Competency Training Plan) แบบ Visual Management
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Competency Training Plan ยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบาย / เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาแบบมืออาชีพ (Learning Design)

 • การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (Corporate KPIs) และกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) 
 • แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้วยเทคนิค 3 Know
 • การกำหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม ในการประเมินผลการอบรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 • ตัวอย่าง : วัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงพฤติกรรม
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรแบบ 3 Know

ส่วนที่  7  การดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบมืออาชีพ (Competency Development) 

 • 12 เรื่องที่ควรเตรียมก่อนการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
 • ตัวอย่าง : Training Check Lists ที่สำคัญของงานฝึกอบรม
 • 10 เรื่องที่ควรดำเนินงานระหว่างการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
 • ขั้นตอนหลักของการพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Development with IDP)

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการติดตามและประเมินขีดความสามารถบุคลากร (Competency Assessment & Training Follow up) 

 • 5 วิธีในการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และการเรียนรู้ 
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมยุคใหม่ (Training Evaluation from Results of Learning) 
 • การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วย Competency  Assessment ให้สอดคล้องกับ Career Path
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มติดตามประเมินความสามารถผู้เข้าอบรมตามระดับ Competency ที่คาดหวัง (Competency Assessment) 
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติออกแบบวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้วย Competency

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการเชื่อมโยง Training & Development System สู่ระบบ HRD 

 • การเชื่อมโยง Training & Development System สู่ Career Path, Succession Plan, Talent Management, Performance Appraisal 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป  

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่นที่  24  วันที่  9  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม :

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 

             ปกติ 4,200 บาท/ท่าน

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,170