การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan รุ่น 22 (KPI & Effective Action Plan) : 16 พฤษภาคม 2567

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องมีเป้าหมายหรือ KPI ที่ชัดเจนเป็นเข็มทิศในการดำเนินงาน ต้องวางแผนกลยุทธ์ (Strategics Plan) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI อย่างเป็นระบบ  แต่ในการจัดทำและนำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับประเด็นคำถามที่ว่า

 • KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?
 • KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?
 • แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001 / IATF16949 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?
 • แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลของแต่ละตำแหน่งงานล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?
 • จะเชื่อมโยง KPI ไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างไรดี ?  

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีคำตอบากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษาด้าน KPI Management กว่า 18 ปี ที่ช่วยให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการ KPI Management แบบครบวงจรทั้ง...การกำหนดเป้าหมายแบบมืออาชีพ...การกระจายเป้าหมายสู่หน่วยงานและตำแหน่ง...การจัดทำแผนงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI...การควบคุมและติดตาม KPI อย่างเป็นระบบ ทั้งแบบฟอร์มและตัวอย่าง รวมทั้ง Workshop ฝึกปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง  

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการกำหนด KPIs สมัยใหม่ได้
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำ KPIs ในการดำเนินงานขององค์กร
 3. จุดประกายความคิดในการมองเห็นความเชื่อมโยงของ KPIs กับกลยุทธ์ขององค์กร
 4. เสริมสร้างเทคนิคในการกระจาย KPIs ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ สู่การกำหนด KPIs ของหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถกำหนด Functional KPIs ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate KPIs ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 6. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPIs ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
 7. สามารถกำหนด Position KPIs ของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
 8. สามารถจัดทำ Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPIs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบและจัดทำ KPIs และ Action ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators (KPIs Introduction)

 • ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ KPIs
 • KPIs คือ อะไร ?
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ KPIs ในการนำไปใช้งานในการบริหารองค์กร
 • 4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPIs ให้มีประสิทธิผล เช่น SMART GOAL
 • ประเภทของ KPIs ทั้ง 5 ระดับ
 • Workshop 1 : ปัญหาที่พบในการจัดทำ KPI และแนวทางป้องกัน/แก้ไข 

ส่วนที่  2  :  แนวทางการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มในการกำหนด Corporate KPIs ในการกำหนด Objective และ Key Performance / Key Result ขององค์กร
 • ตัวอย่างที่ 2 : ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)
 • ขั้นตอนและวิธีการกำหนดและกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) สู่ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับฝ่าย/แผนก (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน 
 • ตัวอย่างที่ 4 : การกระจายเป้าหมายองค์การสู่เป้าหมายหน่วยงาน (Cascading and Aligning KPIs) ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) แบบ SMART Goal ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (Functional KPIs) แบบ SMART Goal ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ (Vision) วัตถุประสงค์ (Objective) และตัวชี้วัดขององค์กร (Corporate KPIs)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของแต่ละหน่วยงาน แบบ SMART Goal  ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPIs องค์กร
 • ตัวอย่างที่ 5 : แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายหน่วยงาน ให้เชื่อมโยงกับ KPIs องค์กร (Performance Agreement)
 • PQQCDSSMEEI คือ Objective หรือ KPIs ความสับสนของบุคลากรทุกระดับในการกำหนด KPI
 • ตัวอย่างที่ 6 : Functional KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร  

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดระดับตำแหน่งรายบุคคล (Position / Individual KPIs) 

 • 4 เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs 
 • ขั้นตอนและวิธีการกำหนด Position KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Description) 
 • ตัวอย่างที่ 7 : ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Description Version 4) ที่มี KPI สอดคล้องกับงาน 
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบและกำหนด Position KPIs ให้สอดคล้องกับงานตาม Job Description Version 4   

ส่วนที่ 5  : เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Action Plan) ให้สอดคล้องกับ KPIs  

 • ความสัมพันธ์ของ KPIs กับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอก ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA 
 • ตัวอย่างที่ 8 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สมัยใหม่ที่มีทั้ง KPIs และ PIs 
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ KPI            

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

o   การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน

   -> ออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPIs องค์กร

   -> ออกแบบ และจัดทำ Position KPIs ของตำแหน่งงาน

   -> เขียน Action Plan ให้เชื่อมโยงกับ KPIs

o   การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง QMR ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี และประสบการณ์ KPIs Management 19 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

วันและเวลาสัมมนา :   

รุ่นที่  22  วันที่  16  พฤษภาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรม St.James (สุขุมวิท 26 สถานีพร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,170