ที่ปรึกษาระบบบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency (Performance Appraisal Management System)

สถาบันฯ รับบริการจัดทำและพัฒนาระบบการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วย KPI (Key Performance Indicator) และการกำหนดความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินงาน (Competency) โดยเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Performance Appraisal) ของแต่ละตำแหน่งงาน

โดยที่องค์กรของท่านสามารถพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ และยกระดับผลการปฏิบัติงานพนักงานในภาพรวมด้วยการบูรณาการ 4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน คือ 

1. ผลงานจาก Key Performance Indicator 4 ระดับ

2. ฝีมือการทำงาน และการเป็นบุคลากรในแบบที่คาดหวังจาก Competency

3. Work Behavior จากสถิติการมาทำงาน และวินัยในการทำงาน

4. Productivity และ Organization Development 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)  

  1. บริษัทมีตัวชี้วัดและเป้าหมายทางธุรกิจ (Corporate KPIs) ชัดเจนเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติด้านการเงิน, ลูกค้า, กระบวนการทางธุรกิจ และการเรียนรู้/พัฒนา
  2. ทุกฝ่ายงานมีตัวชี้วัดและเป้าหมายฝ่ายงาน (Department KPIs) ชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs)
  3. ทุกแผนกมีตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก (Section KPIs) ชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายฝ่ายงาน (Department KPIs)
  4. เจ้าหน้าที่มีตัวชี้วัดและเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs) ชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนก (Section KPIs) และงานที่ทำ
  5. แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ยุคใหม่ สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ชัดเจนเป็นตัวเลขที่รูปธรรมเชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs) เป้าหมายฝ่ายงาน (Department KPIs) เป้าหมายของแผนก (Section KPIs) และเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs) และสร้างความชอบธรรมในการประเมินผล รวมทั้งลดการใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนสร้างการยอมรับจากบุคลากร
  6. นำระบบการพัฒนาความสามารถให้เป็นบุคลากรคุณภาพ (Competency) เชื่อมโยงสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่
  7. สามารถกำหนด ทบทวน พัฒนา Corporate KPIs, Department KPI, Section KPIs และ Position KPIs รวมทั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เองในปีต่อ ๆ ไปหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ปรึกษา

 รูปแบบการดำเนินงานโครงการ 

1) การวินิจฉัยองค์กรเรื่อง Corporate KPIs, Dept./Sect. KPIs, Position KPIs, Organization/Department Chart, ระบบประเมินผลงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง "Workshop การกำหนดและกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงานและการประเมินผล" 

3) Coaching และ ติดตามงาน การปรับและกระจาย Corporate KPI ไปสู่ Department KPIs และ Section KPIs 

4) ให้คำแนะนำ ปรึกษา (Consulting)  การจัดทำ Department KPIs และ Section KPIs  ในการพิจารณาตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ำหนักความสำคัญ สูตรการคำนวณ KPI 

5) Coaching การออกแบบ/พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPI 

6) มอบหมายงาน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือสิ่งที่องค์กรคาดว่าจะได้รับ 

7) การติดตามงานที่มอบหมายและผลการดำเนินงานจริง จากการนำเอาระบบไปประยุกต์ใช้ (Follow Up) และให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนิน วิธีการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

9) รายงานความคืบหน้า อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางป้องกัน/แก้ไข (ถ้ามี) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ 

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 235,012