กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ (Employee Engagement Strategy for Business Success : EE Module 2) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ หากบุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรแล้วสิ่งที่องค์กรจะได้มากกว่างานก็คือ “หัวใจของคนทำงาน” เพราะเขาจะทุ่มเทอุทิศเวลาเพื่อองค์กร รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ มีการบริการที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยกระตุ้นให้เขาอยากอยู่อยากทำงาน ไม่คิดจะย้ายไปทำงานที่อื่น ช่วยลดอัตราการลาออกและการขาดงานได้  ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็หันมาให้ความสนใจในการสร้างและพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษาที่ทำจริงมากับมือ ที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่าน มีใจรักและผูกพันต่อองค์กร อยากอยู่อยากทำงานให้ตนองประสบความสำเร็จ และธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้า 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงการสร้างความผูกพันที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน 
 4. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสร้างหรือทำลายความผูกพันต่อองค์กรด้วย  Employee Engagement Dialog ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถกำหนดกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่ช่วยลดอัตราการลาออกได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ
 6. เสริมสร้างเทคนิคในการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Action Plan)ฯ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”  ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ 

หัวข้อเนื้อหาสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  แนวคิดการสร้างความผูกพันต่อองค์กรกับความสำเร็จของธุรกิจ (Employee Engagement Concept)

 • Case Study เรื่องเล่าจากเหตุการณ์วิกฤตความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • สัญญาณความไม่ผูกพันต่อองค์กร
 • แนวคิดการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ส่วนที่  2  :  สร้างความผูกพันแล้วพนักงาน ฝ่ายงาน องค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

 • สร้างความผูกพันต่อองค์กร แล้วธุรกิจจะได้ประโยชน์ใดบ้างหนอ ?
 • ความสัมพันธ์ของการสร้างความผูกพันกับเป้าหมายองค์กร (Employee Engagement VS Corporate KPIs)
 • ลักษณะของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน

ส่วนที่  3  :  โครงร่างของระบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Framework)

 • แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรแบบ “Remember-Understand-Copy-Create” 
 • โครงร่างของระบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Framework) 

ส่วนที่  4  :  กระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Process)

 • 9 ขั้นตอนในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่ทำได้ด้วยตนเอง

ส่วนที่  5  :  จุดเริ่มต้นของการสร้างความผูกพันต่องค์กร ด้วยสรรหาและคัดเลือก “คนดี มีความสามารถ” เข้าร่วมงานกับองค์กร (Recruitment & Selection)

 • ความผูกพันต่อองค์กรเริ่มต้นด้วย...การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • ภาพรวมของ...กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ส่วนที่  6  : ปลดล็อค Engagement Survey Employee ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้พนักงานอยากอยู่และอยากไปจากองค์กร ด้วย Employee Engagement Dialog

 • ปลดล็อค Employee Engagement Survey ด้วย Employee Engagement Dialog เครื่องมือในการวิเคราะห์หาปัจจัยความผูกพันในองค์กรยุคใหม่
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้พนักงานอยากอยู่อยากทำกับองค์กรด้วย Employee Engagement Dialog
 • Workshop 2: ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาปัจจัยที่ผลักดันพนักงานให้อยากไปจากองค์กรด้วย Employee  Engagement  Dialog 

ส่วนที่  7  :  กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Strategy) เพื่อดึงดูดใจพนักงานและลดอัตราการลาออก

 • แนวทางการนำผลจากการวิเคราะห์ Employee Engagement Dialog มากำหนดกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Strategy)

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการนำผลจากการวิเคราะห์ Employee Engagement Dialog มาจัดทำ Employee Engagement Action Plan แบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

 • แนวทางการนำผลจากการวิเคราะห์ Employee Engagement Dialog มาจัดทำ Employee Engagement Action Plan แบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กรด้วย PDCA(Easy Employee  Engagement  Plan) 
 • Workshop 3  : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนงานสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร (Engagement Action Plan) แบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” จากข้อมูล Employee Engagement Dialog
 • ตัวอย่างแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร 

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการใช้ 5 เครื่องมือในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Tools)

 • ความสัมพันธ์ของเครื่องมือทั้ง 5 ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 1 การสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม (Engagement Team Building)
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 2 กิจกรรม Happy Workplace (HP8) แบบ“สุข-สร้าง-ได้”
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 3 ปลูกจิตสำนึกของผู้ให้และแบ่งปันด้วย Corporate Social Responsibility (CSR)
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 4 การบำบัดทุกข์-บำรุงสุข เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD System) ที่เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร  
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติในการปรับใช้เครื่องมือสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ส่วนที่  10  :  เทคนิคการแปลง “สุข-สร้าง-ได้” สู่การปฏิบัติ

 • Workshop 5 : สุข-สร้าง-ได้ สร้างอย่างไรให้ได้ผลในทางปฏิบัติ ?

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 หรือ 2 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

รูปแบบในการเรียนรู้

 • การบรรยาย และยก case จากประสบการณ์ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 • การจัดทำ Workshop เน้นกิจกรรมการปฏิบัติงานจริง
 • การให้ข้อเสนอแนะจากการทำ Workshop กึ่งที่ปรึกษา
 • การระดมความคิด การนำเสนอ และการตอบข้อซักถาม
 • กิจกรรมประกอบการเรียนรู้แบบ Learning by Play & Game และสรุปการเรียนรู้ 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-853-5513,  02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 296,510