Service Excellence : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 3

ชาวกฟภ.ภาคกลางทุกๆท่าน ล้วนมีส่วนร่วม , สนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระทั้งน๊านน!!!!!
Visitors: 279,169