การจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ รุ่นที่ 16 (Job Re-design with JD & JA) : 13 พฤศจิกายน 2567

 • จะทบทวน/ออกแบบงานใหม่ (Job Re-design) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและธุรกิจ
 • จัดทำ Job Description มีมายาวนานหลายสิบปี แต่ทำไมไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับองค์กร เป้าหมาย (KPIs / OKRs) กลยุทธ์ (Strategy) และธุรกิจ (Business)
 • จะทำ Job Analysis อย่างไรให้ชัดเจนเป็นรุปธรรม เชื่อมโยงกับ JD
 • จะจัดทำ JD อย่างไรให้สอดคล้องกับ Job Re-design
 • จะจัดทำ JD ที่มี KPIs และ Job Competency อย่างไรให้ชัดจน วัดผลได้ และเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงและ New Business
 • จะเขียน JD อย่างไรให้ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย และใช้บริหารจัดการได้จริง
 • มี JD แต่ทำไมงานยังทับซ้อนกัน

หากองค์กรของท่านยังมีปัญหา ขอเชิญมาหาทางออกกับหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่ ที่จะช่วยให้ท่าน "เรียนรู้ ขั้นตอน วิธีการ เทคนิค แบบกระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง" จากประสบการณ์ของวิทยากรในการทำงานด้าน HR กว่า 34 ปี

 

 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการจัดทำ Job Re-design, Job Analysis และ Job Description ได้
 2. สามารถออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป้าหมาย (KPIs / OKRs) กลยุทธ์ (Strategy) และธุรกิจ (Business) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. เสริมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลของงาน (Job Analysis) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 4. สามารถออกแบบ/ทบทวนฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับการวิเคราะห์งาน K-E-P-B-C 
 5. สามารถจัดทำ Modern Job Description ยุคใหม่ที่มี Competency และมี KPI สอดคล้องกับ Job Re-design ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อสร้างความชัดเจนในการทำงานระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงานเดียวกัน ลดการเกี่ยงงานและความขัดแย้งในการทำงาน 
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี KPI และ Job Competency เหมาะสมกับงาน บทบาทหน้าที่ การเปลี่ยนแปลง และธุรกิจ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ขั้นตอนการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร (Job Re-design Process)

 • ขั้นตอนการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร (Job Re-design Process)
 • เครื่องมือการจัดการในการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ (Function Matrix)
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ (Function Matrix)

ส่วนที่  2  :  การออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ด้วย Function Matrix (Job Re-design)

 • 3 ขั้นตอนสำคัญในการออกแบบ/ทบทวนงานใหม่ของหน่วยงาน (Function Matrix) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร
 • 4 แหล่งข้อมูลในการออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ/ทบทวนงานของหน่วยงาน
 • การนำข้อมูลใน Function Matrix มาจัดทำ Job ของตำแหน่งงาน (Job Description) 

ส่วนที่  3  :  การวิเคราะห์ข้อมูลของงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (Job Analysis in accordance with Change)

 • K-E-P-B-C ข้อมูลของงานที่ผู้บริหารและ HR ต้องวิเคราะห์

ส่วนที่  4  :  การออกแบบ Modern Job Description ให้สอดคล้องกับ Job Analysis 

 • การออกแบบและจัดทำ Modern JD ที่มี KPI และ Job Competency ให้สอดคล้องกับ K-E-P-B-C  
 • แนวทางการนำข้อมูลจาก Job Analysis มาจัดทำ JD แบบง่ายๆ
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม JD Version 4.0 ที่วิเคราะห์ข้อมูลของงานสอดคล้องกับ Job Re-design
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบ/ทบทวนฟอร์ม JD ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริง 

ส่วนที่  5  :  การจัดทำ Job Description ยุคใหม่ที่มี KPI และ Competency สอดคล้องกับ Job Re-design 

 • เทคนิคการกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดงานใน Job Description ให้เชื่อมโยงกับ Job Re-design
 • ตัวอย่างที่ 3 การกำหนดหน้าที่หลักและรายละเอียดงาน ด้วยพฤติกรรมการทำงานใน Modern JD
 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Job KPIs ของตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน  
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job KPIs ของตำแหน่งงานใน JD            
 • เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Job Competency ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานและตัวชี้วัดผลงาน         
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Job Competency ของตำแหน่งงานใน JD ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานและ Job KPIs  

ส่วนที่  6  :  การนำ Job Description ไปใช้ในระบบ HRM & HRD

 • ตัวอย่างที่ 4 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
 • ตัวอย่างที่ 5 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดค่าจ้าง
 • ตัวอย่างที่ 6 : การนำ Modern JD ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำ Training Road Map, Skill Matrix และ IDP
 • ตัวอย่างที่ 7 : การนำ Modern JD ไปใช้ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015 /  IATF 16949:2009
 • ตัวอย่างที่ 8 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
 • ตัวอย่างที่ 9 : การนำ Modern JD ไปใช้ในการจัดทำ Career Path และ Succession Plan 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ 
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

รุ่นที่  16  วันที่  13  พฤศจิกายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE)

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,516