การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แบบมืออาชีพ ตอนที่ 3: แหล่งข้อมูลในการจัดทำ IDP

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แบบมืออาชีพ ตอนที่ 3 : แหล่งข้อมูลในการจัดทำ IDP

 

โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ว่างเว้นจากการเขียนบทความมาแชร์กันไปหลายเดือน เพราะคิวงานบรรยายและที่ปรึกษาแน่นมากๆ คราวนี้หาเวลาเหมาะได้ เลยอยากนำเรื่องแหล่งข้อมูลในการจัดทำ IDP มาเล่าให้ฟังกันครับ

 

ส่วนใหญ่ที่พบเจอหลายองค์กรนิยมนำ Competency มาเป็นตัวหลักในการจัดทำ IDP เพื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถหรือสมรรถนะตามที่่ต้องการ แต่แท้จริงแล้วแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP ที่เราจะพัฒนาคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Successor, Talent หรือกลุ่มบุคลากรอื่นๆ ทำได้หลายช่องทางครับ

1. ช่องทางของคนเก่งในองค์กร

1.1 Competency ที่เรานิยมใช้ซึ่งเน้นเรื่องเก่งงานจาก Competency ใน Job Description (JD) และ Work Instruction รวมทั้ง Procedure ซึ่งจะมีทั้ง Functional Competency และ Managerial Competency

ส่วน Core Competency ที่องค์กรต้องการให้บุคลากรทุกคนมี เรื่องนี้ต้องพัฒนา แต่เราอาจหลงลืมหยิบยกมาเป็นเรื่องที่ต้องบรรจุใน IDP ครับ

1.2 Performance จากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับรอบการประเมินของแต่ละองค์กร ซึ่งควรจะเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนจับต้องได้ที่เรียกว่า KPI แต่ถ้าเป็นแบบประเมินแบบ Check List ที่นิยมใช้กันอยู๋ เราก็นำเรื่องที่ได้คะแนนประเมินผลตั้งแต่ระดับกลางลงมาไปบรรจุเป็นแผนพัฒนารายบุคคล

2. ช่องทางของคนดี

2.1 Ethics หรือจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาลในองค์กรที่เราเขียนไว้ใน Code of Conduct, ประมวลจริยธรรม, ระเบียบวินัยในการทำงาน ก็เป็นเรื่องที่ควรหยิบยกมาพัฒนากัน โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่เน้นเรื่องคนดี 

2.2 Core Value หรือค่านิยมในองค์กรที่เราอยากสร้างให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร

2.3 Culture หรือวัฒนธรรมองค์กร ที่ผู้บริหารอยากเห็น HR และผู้บริหารทุกระดับในองค์กรควรปลูกฝังไว้ในแผนพัฒนารายบุคคลกัน

หากเราเน้นแต่คนเก่ง เราอาจได้คนไม่ดีมาบริหารองค์กร แล้วเกิดปัญหาด้านจริยธรรมตามมา

แต่ถ้าเราเน้นคนดีมาบริหารองค์กร อาจแข่งขันกับคู่แข่งขันลำบาก

ดังนั้นเราจึงควรพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นคนดีตามที่เราคาดหวัง และเป็นคนเก่งที่เหมาะสมกับจริยธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กรเราครับ

 

มาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านมองเห็นแนวทางในจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมืออาชีพนะครับ


หากท่านมีมุมมองใดสามรแลกเปลี่ยนกับผมได้นะครับ

 

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ" 

Visitors: 285,529