การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development)  โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

·ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

·ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน” 

หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้     ถ้าการเป็นหัวหน้างานเพียงแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้งการบริหารงานให้เพิ่มผล (Work Skills) และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า (People Skills)” เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่กลั่นกรองและถ่ายทอดผ่านหลักสูตรฝึกอบรม     ที่จะช่วยให้หัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ รวมทั้งภาวะผู้นำ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการอบรมเสร็จสื้น 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องควรรู้ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • หัวหน้างาน คือ ใครกันหนอ ???
 • 5 บทบาท 13 หน้าที่ของหัวหน้างาน (Leader) ทุกระดับในองค์กร
 • Head-Hand-Heart คุณลักษณะ (Attribute) ของผู้นำที่ดี
 • Workshop 1 : การสร้างวัฒนธรรมผู้นำองค์กรแบบ 3H 

ส่วนที่  2  :  “3 รู้” รู้เขา-รู้เรา-รู้องค์กร จิตวิทยาในการทำงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

 • รู้เรา 2 มุม ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องรู้ เพื่อความสำเร็จและก้าวหน้าของตนเอง
 • รู้เขา 3 อย่าง ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องรู้ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • Workshop 2 : รู้เขา-รู้เรา หัวหน้า 4 ประเภท VS ลูกน้อง 4 ประเภท
 • รู้องค์กร 3 ด้าน ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องรู้ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน ด้วยการจัดทำแผนงาน และการกำหนดเป้าหมาย (Planning & Goal Setting)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ
 • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน ด้วยการสอนงาน (Coaching) และพัฒนางานตาม Training Road Map/Training Matrix

 • 12 กรณีที่ต้องพัฒนาลูกน้อง
 • Learning Activity : สอนงานอย่างไรให้ Work ???
 • การจัดทำ OJT Plan สำหรับ Foreman
 • Workshop 4 : จัดทำ OJT Plan สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน ด้วยการสั่งงาน (Directing) มอบหมายงาน (Delegation) และติดตามงาน (Following) ให้ได้ผลดี 

 • 5 ขั้นตอนในการสั่งการ (Directing) ให้ได้ผลดี
 • 9 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล
 • Workshop 5 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน ด้วยการปรับปรุงงาน (Work Improvement) เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน

 • การเสนอแนะปรับปรุงงาน ด้วยเครื่องมือยอดนิยม Kaizen
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag 

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน

 • ภาพรวมของภาวะผู้นำ (Leadership House)
 • 8 ความกล้าที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี
 • “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา เคล็ดวิชาในการทำงานกับคนของผู้นำยุคใหม่
 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ 

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยการสื่อสารประสานงานระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล

 • หลักในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิผล
 • แนวทางการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ...แบบสานสัมพันธ์
 • Workshop 6 : Do & Don’t ในการสื่อสารและประสานงาน 

ส่วนที่ 9 : เทคนิคการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ?
 • 7 เทคนิคการจูงใจสำหรับผู้นำในองค์กร 

ส่วนที่ 10 : เทคนิคการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ด้วยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)

 • 10 เทคนิคในการสร้างบรรยากาศความผูกพันในองค์กรสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • Workshop 7 : การสำรวจและวิเคราะห์ความผูกพันในองค์กรด้วย Employee Engagement Visual Awakening Graph

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก (Supervisor) หัวหน้างาน (Leader) และผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้นำยุคใหม่ในการบริหารงานและการบริหารคน และเรียนรู้แนวคิดการทำงานในฐานะพนักงานและหัวหน้างานมืออาชีพ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-002-2584   

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 225,076