โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุุคคล

 

การสร้างประวัติศาสตร์ของวงการ HR บ้านเรา "โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุุคคล"
ภายใต้ความร่วมมือของ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (TPQI) ภายใต้การดูแลของ ท่านอาจารย์ สุวิช นุกูลสุขศิริ หัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ โดยมีท่านอาจารย์ ศ.ดร. จำเนียร จวงตระกูล ให้เกียรติมากล่าวเปิดโครงการ

 

โดยในการประชุม Workshop มีทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของ PMAT, ที่ปรึกษาด้าน HR, ผู้บริหารสายงาน HR, ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา, ตัวแทนจากชมรม HR ต่างๆ และบุคคลสำคัญอย่าง ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ครับ

 

ขอขอบคุณโครงการดีๆ ของ TPQI และ PMAT ค่ะ

Visitors: 279,171