การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Professional Planning and Follow up) : 4 ธันวาคม 2566

องค์กรธุรกิจชั้นนำยุคใหม่ต้องบริหารเป้าหมายและการจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ทางการแข่งขัน ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่จึงต้องมีขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) หลากหลายด้าน โดยเฉพาะการวางแผนงานและการติดตามงาน โดยแปลงเป้าหมายการทำงานจาก KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ สู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และติดตามงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติงานจริงอาจประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น

 • ขาดการวางแผนงานร่วมกัน
 • มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการจัดทำแผน
 • แผนงานไม่ชัดเจน
 • ไม่รู้ว่าใครเป็น Project Owner หรือใครต้องรับผิดชอบในเรื่องใด
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจแผนงาน หรือขาดการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • การประสานงานการดำเนินงานตามแผน
 • ขาดการติดตามการดำเนินงานตามแผน
 • ฯลฯ

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ผู้จัดการของท่านแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้แบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง” ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน รวมทั้งการติดตามงาน
 2. สามารถวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ร่วมกัน ให้สอดคล้องเป้าหมายจาก KPI ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์โครงการได้อย่างมืออาชีพ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. สามารถสื่อสารแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ และประยุกต์หลักสากลของ ISO มาปรับใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการประสานการดำเนินงานตามแผน ด้วยการให้คุณค่าในความแตกต่างของคน และประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน

 • ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน
 • 5 บทบาทพื้นฐานทางจัดการของผู้จัดการมืออาชีพ

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Effective Action Plan Techniques)

 • ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการในองค์กร
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย KPIs
 • การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย ปัญหาการทำงาน
 • การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย ผลลัพธ์ของโครงการ
 • ความสำเร็จของแผนงานด้วยจิตสำนึก Job Ownership / Project Owner
 • Workshop 1 :  ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแนวทางป้องกันแก้ไข

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการประชุมวางแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning Meetings Techniques)

 • ใครบ้างที่ต้องเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนงาน ?
 • บทบาท และความรับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 • แนวทางปฏิบัติในการบริหารการประชุมจัดทำแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้วย PDCA ให้สอดคล้องกับKPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แบบ PDCA ที่เชื่อมโยงสู่ KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานร่วมกันให้สอดคล้องกับ KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสื่อสารแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)

 • 4 ช่วงเวลาสำคัญของการสื่อสารแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Communication Checklist for Planning
 • การประยุกต์หลักสากลของ ISO มาปรับใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
 • ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารแบบง่ายๆ สไตล์ผู้จัดการมืออาชีพ

ส่วนที่  5  :  การสื่อสารประสานการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coordinate)

 • เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้คุณค่าในความแตกต่างของคน (Value the Difference)
 • เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคน (DISC Personality Analysis)

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Follow up Techniques)

 • 5 ประเด็นสำคัญที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องติดตามในแต่ละงาน (QQCDS)
 • การเชื่อมโยง Action Plan สู่ “ผลสำเร็จ” ด้วยการติดตามงาน
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานจาก Workshop 2 ให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)   

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD & HROD จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

วันที่  4  ธันวาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรม St.James (สุขุมวิท 26 ) สถานี BTS พร้อมพงษ์

ค่าลงทะเบียนอบรม 

3,500 บาท/ท่าน เมื่อชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันทำการ (ปกติ 4,000 บาท/ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 268,978