เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน รุ่น 3 (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor) : 25 ตุลาคม 2567

ยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางธุรกิจ (Five Force) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรยุคใหม่หันมาให้ความสนใจปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (Change Management)   หัวหน้างานยุคใหม่เองก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของตนเอง จากผู้สั่งการหรือควบคุมงานมาเป็น “ผู้ฝึกสอน (Coach)” ที่กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เรียนรู้เกิดการเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และการกระทำ รวมทั้งวิธีการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators) ที่องค์กรกำหนดไว้ เพื่อผลความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์กร             

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรมากว่า 30 ปี มาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ประกอบ Workshop ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติงานได้จริง ด้วยเทคนิคการ Coaching ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมทันทีหลังการฝึกอบรมสัมมนา

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

 1. สามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่แบบ Coaching ได้
 2. สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) ที่จำเป็นต่อเป้าหมายการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ขีดความสามารถ (Competency Coaching) ที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 4. สามารถวิเคราะห์สไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงาน ในการเตรียมการโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างทักษะในสอนงานหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ให้แก่ทีมงาน ด้วยวิธีการ Coaching แบบงานก็ได้ผลคนก็ได้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานอันดีระหว่างผู้สอนกับผู้ถูกสอน ด้วยการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการ Coaching ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสอนงาน และให้คำชี้แนะที่ดี (Overview Coaching)

 • การฝึกสอน (Coaching) คืออะไร ?
 • ความสำคัญและเป้าหมายของการสอนงาน
 • 12 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการเป็นผู้ฝึกสอนและแนะนำงานที่ดี
 • คุณสมบัติการเป็น Coach และให้คำชี้แนะที่ดี
 • 13 กรณีที่หัวหน้างานต้องทำฝึกสอนลูกน้อง

ส่วนที่  2  :  รูปแบบและกระบวนการของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

 • ขั้นตอนและวิธีการสอนงานแบบโค้ชชิ่ง (Coaching)
 • ขั้นตอนและวิธีการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentor)
 • ขั้นตอนและวิธีการสอนแนะนำงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสอนงานของตนเอง

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching

 • 6 หมวดหลักที่จำเป็นในการสอนงานบุคลากร 
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ขีดความสามารถในการทำงาน (Competency Coaching)
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching พฤติกรรมการทำงาน (Work Behavior Coaching)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching

ส่วนที่  4  :  การเตรียมการโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมงาน ด้วยการวิเคราะห์สไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงาน

 • การวิเคราะห์ทีมงานในการเตรียมการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละสไตล์ (DISC)
 • การวิเคราะห์ทีมงานในการเตรียมการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละพฤติกรรมการทำงาน (4 Behaviors)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งและพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงานแต่ละคน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสอนงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching Techniques)

 • 8 ทักษะพื้นฐานของการเป็น Coaching ทีมงาน
 • เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตั้งคำถาม (Effective Coaching Techniques by Asking Questions)
 • เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรับฟัง (Effective Coaching Techniques by Listening)
 • เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการชื่นชม (Effective Coaching Techniques by Admiration)

ส่วนที่  6  :  4 รูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน

 • 4 รูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน
 • การสื่อสารจูงใจที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการประเมินผลหลังการพัฒนาทีมงาน (Competency Assessment Techniques)

 • 6 วิธีการติดตามและประเมินผลความสามารถของทีมงานหลังการพัฒนา 

ส่วนที่  8  :  ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสบความสำเร็จ (Key Success Factors of "Coach")

 • 7 ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสบความสำเร็จ
 • จิตวิทยาพื้นฐานที่หัวหน้างานควรรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 • Workshop 4 : แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการสอนงาน : งานเป็นผล คนเป็นสุข

 • เข้าใจ : งาน ปัญหา ความสามารถ และความต้องการของลูกน้อง
 • เข้าถึง : ประตูใจในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความไว้วางใจ
 • พัฒนา : เทคนิคการ Coaching และตอกย้ำจุดเด่น เน้นการชื่นชม

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • Workshop ฝึกปฏิบัติ
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนทุกระดับ 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี 
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

วันและเวลาสัมมนา :   

รุ่นที่  3  วันที่  25  ตุลาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม :

พิเศษ 1)  3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

                ปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2)  ลงทะเบียน 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,510