ผู้จัดการยุคใหม่ที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทวางใจ (Managerial Skills for Modern Manager) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล : 

การบริหารจัดการงานให้ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจย่อมต้องอาศัยผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ขับเคลื่อนงานของแต่ละฝ่ายไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่องค์กรกำหนดไว้  แต่ในบางครั้งผู้จัดการที่องค์กรมีอยู่ เติบโตก้าวหน้ามาจากการปฏิบัติงานหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสูง แต่ขาดทักษะด้าน การบริหารงานและการบริหารคนให้ลูกน้องยอมรับและยินยอมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจหรือใช้เวลาส่วนใหญ่กับการแก้ไขปัญหาประจำวัน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของตนเอง ประกอบกับความรู้ทางการบริหารจัดการที่มีอยู่อาจไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องติดอาวุธทางความคิด ด้วยการพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้กับผู้จัดการทุกระดับในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธะกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการเป็นผู้จัดการ 21 ปี และพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารและผู้จัดการองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำกลั่นกรองและถ่ายทอดผ่านหลักสูตรฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ผู้จัดการของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท  การบริหาร และเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและบทบาทพื้นฐานในการบริหารจัดการองค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (POLCI) ด้านการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน การจัดองค์กรภาวะผู้นำการควบคุมและติดตามงาน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 3. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (Action Plan)
 4. สามารถจัดทำและนำเสนอหัวข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. สามารถจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (Self  Development Plan)
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาน และปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

Module  1  :  ภาพรวมของการบริหารจัดการที่ผู้จัดการควรรู้ (Overview Management)

 • 3 องค์ประกอบหลักในบริหารการจัดการองค์กร (GRP)
 • 4 ปัจจัยในการแข่งขันของสินค้าและบริการที่ผู้จัดการยุคใหม่ ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • POLCI บทบาทพื้นฐานในการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ 

Module  2  :  การกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Goal Setting and Planning for Modern Manager)

 • แนวทางในการสนองนโยบายและเป้าหมายบริษัท
 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และกระจายเป้าหมายองค์กรไปสู่เป้าหมายของฝ่ายงาน
 • การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
 • แนวปฏิบัติในการจัดทำ Action Plan
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
 • 4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้จัดการต้องจัดทำ (Important Action Plan)
 • แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี (Budget Management)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk management)    

Module  3  :  การจัดองค์กรสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Organizing for Management)

 • การจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและผังตำแหน่งงาน (Organization Chart)
 • การจัดทำ Workforce Planning ให้สอดคล้องกับOrganization Chart
 • การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน KPI & Competency ให้สอดคล้องกับ Organization Chart
 • การจัดคนให้เหมาะสมกับงานและสมรรถนะ (Put the right man on the right job based on competency) 

Module  4  :  ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการสำหรับจัดการมืออาชีพ (Super Leadership for Management)

 • 4 หัวใจสำคัญของผู้นำในองค์กร
 • จิตวิทยาในการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Psychology Management)
 • รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตนของตนเอง (S/W)
 • รู้เขา : กลเม็ดในการทํางานกับ 4 คนประเภท
 • บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องมี (Change Agent)
 • 3 กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ
 • เคล็ดลับ...เรื่องที่ผู้จัดการต้องสื่อสารให้พนักงานทราบด้วยตนเอง
 • แนวทางการจูงใจให้ลูกน้องทำงานและกิจกรรมตามนโยบายบริษัท
 • แนวทางการสร้าง และพัฒนาทีมงาน
 • การบริหารทีมงานและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
 • แนวทางการปลูกจิตสำนึกให้ทีมงานรักงาน และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร
 • Workshop 2 : ผู้บริหารในดวงใจจ๋ามาหาพวกเราหน่อย 

Module  5  :  เทคนิคการควบคุมและติดตามงานให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (Controlling)

 • เทคนิคในการควบคุมงาน ติดตามงานของลูกน้อง
 • เทคนิคการควบคุม ติดตาม ด้วย Functional KPIs และ Position KPIs 
 • กระบวนการในการประเมิน และ Feedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้องให้เป็นธรรมและลูกน้องยอมรับ
 • เทคนิคให้คำแนะนำลูกน้องในการปรับปรุงผลงาน (Performance Coaching) 

Module  6  :  การพัฒนาปรับปรุงระบบงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Improving for Modern Manager)

 • หลักคิดในการปรับปรุงงาน เพื่อพัฒนา Productivity, Quality, Cost, Delivery, Safety
 • การปรับปรุงระบบงานด้วย ECRS
 • การปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการใน Procedure ของ ISO9001 / IATF16949 / ISO14001 ด้วย Red Tag
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนการใน Procedure 

Module  7  :  การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement with Self  Development)

 • การวางแผนพัฒนาตนเองสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Self  Development Plan)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Self  Development Plan) 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

         

สถานที่อบรม : 

ณ ห้องอบรมสัมมนาของบริษัทลูกค้า หรือสถานที่ที่ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม

  

วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่ง   ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรงในการป็นผู้จัดการและนักบริหารยุคใหม่

การทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop): กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกอาวุโส และหัวหน้าแผนก 

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ : คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838, 095-8535513, 081-9881304 
Tel :  02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 118,439