การบริหารและกำหนดเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Goals Setting for the Success) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

“เรือยังมีเข็มทิศ ชีวิตและการทำงานก็ต้องมีเป้าหมาย” การวัดหรือประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานได้ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้  คำถามที่มักจะพบเจอ ก็คือ

o ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะ มีตัวเลขชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานล่ะจะเอาอะไรมาเป็นเป้าหมายดี ?

o แล้วเราจะกำหนดเป้าหมายแต่ละฝ่ายแบบไหนดี ให้เป็น SMART GOALS ที่สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรดีล่ะ ?

o แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001 ที่มี เชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?

o อ้าวแล้วเป้าหมายรายบุคคลล่ะ จะวัดผลงานจากอะไรดี ? แบบนี้บริษัทฯ ไม่ต้องมีเป็นร้อยแบบประเมินหรือ ?

o อยากได้เทคนิคและวิธีการในการกำหนดเป้าหมายแบบเร่งรัดนะ มีบ้างไหม ?

o จะเชื่อมโยงเป้าหมายไปสู่ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบไหนถึงจะเหมาะสม ?

หลักสูตรนี้มีคำตอบที่สามารถช่วยองค์กรของท่านได้ โดยหลักสูตรได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการ การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านการบริหารและกำหนดเป้าหมายการจัดการองค์กร โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายหรือ KPI มาก่อน  จะเป็นการถ่ายทอดหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนการปฏิบัติ และเทคนิคในการกำหนดเป้าหมายแบบกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริงแบบกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งผู้เรียนรู้สามารถนำกำหนดเป้าหมายได้จริง และเชื่อมโยงเป้าหมายไปสู่แผนกลยุทธ์ขององค์กรและฝ่ายงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดในการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายในการทำงานได้ด้วยตนเอง
  2. สามารถกำหนดเป้าหมายหน่วยงาน (Department KPIs) แบบ SMART Goals ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ (Corporate KPIs) ได้
  3. สามารถกำหนดเป้าหมายเป้าหมายรายบุคคล (Individual KPIs) แบบ SMART Goals ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน (Department KPIs) ได้
  4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานที่มี KPIs ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้
  5. สามารถเชื่อมโยงการกำหนดเป้าหมายไปสู่ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 :  ปฐมบทของการกำหนดเป้าหมาย (Goals  Setting)

ส่วนที่ 2 :  กำหนดเป้าหมายทั้งที ต้องมีส่วนร่วม (SMART Goals)

ส่วนที่ 3 :  เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPI

o  Workshop 1 : การกำหนดเป้าหมายฝ่ายงาน

o  ตัวอย่าง : การกำหนด Department KPIs ของฝ่ายงาน

ส่วนที่ 4 :  วิธีการการแปลงเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 5 : 3 วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล (Individual KPIs) แบบมืออาชีพ

o  Workshop 2 : การกำหนด Individual KPIs จาก CSF

o  Workshop 3 : การกำหนด Individual KPIs  จาก Modern Job Description

ส่วนที่ 6 : แนวทางการเชื่อมโยงเป้าหมายไปสู่ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

o  ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI ของหน่วยงาน    และรายบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

o  Workshop 4 : การออกแบบประเมินผลงานสมัยใหม่  ให้เชื่อมโยง KPI ทั้ง 4 ระดับ

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของ

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก

Visitors: 122,248