เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

หลักสูตรที่จะช่วยทำให้องค์กรมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
  2. สามารถพัฒนาแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานได้
  3. สามารถประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ และได้รับการยอมรับจากผู้ถูกประเมินผล
  4. สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในการพัฒนา ปรับปรุงงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีขึ้น

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation Introduction)

o   ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

o   ความสัมพันธ์ของการประเมินผลและการแจ้งผลงาน กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

o   ปัจจัยสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   Workshop : ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ ?

o   ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   ความสำคัญและแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 : การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)

o   การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน

o   เทคนิคการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท

ส่วนที่ 3 : ขั้นตอน และวิธีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Providing Performance Feedback) 

o   การ feedback คืออะไร และทำไมเราต้อง feedback ผลการปฏิบัติงาน

o   เคล็ด (ไม่) ลับการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

o   แจ้งผลการปฏิบัติงานทั้งที ต้องให้มีความหมาย

o   การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผล

o   5 ขั้นตอนในการแจ้งผลการปฏิบัติงานและให้ข้อแนะนำที่สร้างสรรค์และเป็นบวก

ส่วนที่ 4  :  เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบ (Positive Feedback Techniques)

o   เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

o   ความท้าทายของการสื่อสารในการตรวจสอบข้อเท็จเท็จจริงของผลการปฏิบัติงาน

o   การสื่อสารผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

o   สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติ

o   Workshop : การฝึกปฏิบัติ การแจ้งผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลจริงในองค์กรเป็นกรณีศึกษา

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการบริหารงาน หลังการแจ้งผลการปฏิบัติงาน

o   การติดตามความก้าวหน้าหลังการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่พนักงาน

o   การสอนแนะ (Coaching) เพื่อนำไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

o   การจัดการกับสถานการณ์หลังการประเมินผล 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ที่ต้องประเมินผลงานลูกน้อง 

 

วิธีการอบบรม

* การบรรยาย

* การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ เพื่อการนำไปใช้จริง 

* Role Play การ feedback ผลการปฏิบัติงาน

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  081-9881304 
Tel :  02-061-3276

Visitors: 121,084