การออกแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Performance Management System for Competitive Advantage) อาจารย์ ธนุเดช ธานี

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม?

 • องค์กรจะประเมินผลงานอย่างไร?
 • หัวข้อไหนสำคัญกว่า?
 • จะเลือกประเมินหัวข้อไหนดี?
 • จะมีแบบประเมินเฉพาะของแต่ละตำแหน่งดีไหม?
 • ประเมินผลแล้วจะขึ้นค่าจ้างอย่างไรดี?
 • แล้วจะนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่าไรดี?
 • หัวข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชัดเจน
 • การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด
 • ไม่มีการวัดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 • ประเมินผลเสร็จแล้วไม่ได้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารผลงาน

หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว จนก่อให้เกิดอาการของปัญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิเช่น หลังประเมินผลงานคนดีมีฝีมือทยอยลาออก พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล หัวหน้างานกลัวการแจ้งผลต่อพนักงาน ฯ

หลักสูตรนี้จึงได้รับออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิด และรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป ในการประยุกต์ หลักการของ KPIs, Competency พฤติกรรมการทำงาน และการทำกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)  มาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้ทันทีหลังจากการอบรม และนำผลของการประเมินไปใช้ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 2. สามารถนำความรู้ไปใช้สร้างแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้
 3. มีความรู้ และความเข้าใจในขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

 • ภาพรวมของกระบวนธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • กระบวนการในการดูแลบุคลากรกับการสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy)
 • กระบวนการในการบริหารผลการปฏบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)
 • ความสำคัญของระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน VS การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 : การออกแบบและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน VS การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์กับการรักษาและการจูงใจบุคลากรในองค์กร
 • 4 เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)
 • การกำหนด KPI และ Competency ให้สอดล้องกับกลยุทธ์องค์กร
 • Workshop 1 : การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับองค์กร
 • ตัวอย่างการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

ส่วนที่ 4 : การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • วัตถุประสงค์ของการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop 2 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ตัวอย่างการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • ตัวอย่างการประเมิน competency 360 องศา แบบไทยๆ
 • มุมมองการบริหารคนกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 5 : เทคนิคในการนำผลการประเมินไปปรับค่าจ้างประจำปี

 • การประเมินผลงานประจำปี และการจัดเกรดภาพรวมขององค์กร
 • แนวทางในการคำนวณการปรับค่าจ้างประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี
 • ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี

ส่วนที่ 6 : โอกาสในการพัฒนาบุคลากรกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จากผลการประเมิน

ส่วนที่ 7 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

วิธีการเรียนรู้ :

การบรรยายประกอบการเล่าประสบการณ์ตรง และการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ในการปฏิบัติจริง ประชุมระดมสมอง นำเสนอผลงาน ซักถาม การแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

 

ระยะเวลาการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทางวิชาชีพด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน, ผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กร พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง

  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  081-9881304 
Tel :  02-061-3276
Fax : 02-061-3276 

Visitors: 122,248