เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายองค์กร (Strategic Performance Management System)   อาจารย์ ธนุเดช ธานี

งค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม?

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว แต่ทำไมไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ?
 • จะประเมินผลงานอย่างไรดีให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ?
 • จะประเมินผลแต่ละฝ่ายอย่างไรให้สอดคล้องกับ BSC ทั้ง 5 ด้าน ?
 • KPIs ทั้งบริษัทมีเป็น 100 เรื่อง จะเลือกหัวข้อไหนมาประเมินผลให้สอดคล้องกับธุรกิจ ?
 • แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่เหมือนกัน จะประเมินผลอย่างไรให้มีความเป็นธรรมระหว่างฝ่ายงาน ?
 • ไม่รู้จะเชื่อมโยง KPIs และ Competency ที่มีไปสู่การประเมินผลที่เป็นรูปธรรมอย่างไรดี ?
 • อยากประเมิน Competency แบบ 360 องศา จะพัฒนาแบบประเมินอย่างไรหนอ ?
 • ตำแหน่งงานมีเป็นร้อย แล้วจะออกแบบประเมินผลงานเฉพาะตำแหน่งเป็นรายบุคคลได้ไหม ?
 • ประเมินผลแล้วจะขึ้นค่าจ้างประจำปีอย่างไรดี ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ?
 • กลุ่ม Talent จะปรับค่าจ้างอย่างไรดี ไม่ให้สมองไหล ?
 • จะนำผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนารายบุคคลอย่างไรดี ?
 • ปัญหาอื่นๆ สารพัด อาทิเช่น หัวข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชัดเจน, การประเมินผลใช้ความรู้สึกเป็นตัววัด, ไม่มีการวัดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม หัวหน้างานกลัวการแจ้งผลต่อพนักงาน พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมินผล ฯลฯ

หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินไม่เป็นธรรม ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานกลุ่ม Talent ทยอยลาออก ฯลฯ

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กรได้ ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง” โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI รวมทั้ง Competency มาก่อน

 

ประโยชน์ที่องค์กรของท่านจะได้รับ: เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับ

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่
 2. สามารถเชื่อมโยง KPI และ Competency ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสมัยใหม่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กรได้
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ 4 เครื่องมือทางการจัดการ คือ KPIs, Competency, Work Behavior และ Productivity ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมสอดคล้องงานกับงานของแต่ละฝ่ายและแต่ละตำแหน่งงานได้
 5. สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตามตำแหน่งงาน
 6. เสริมสร้างทักษะในการแจ้งผลงานป้อนกลับ (Feedback) และการติดตามผลการปฏิบัติงานลูกน้องของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับเชื่อมโยงกับการปรับค่าจ้างประจำปี การกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล และกำหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพในองค์กรได้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

วันแรกของการเรียนรู้

ส่วนที่  1  :  บทเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management Introduction)

o  การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) คืออะไร ?

o  PMS มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารจัดการองค์กร

o  6 ขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)

o  4 เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy)

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย (Goals Setting) ด้วย Key Performance Indicators (KPIs) 

o  Goals Setting ด้วย KPI ทั้ง 4 ระดับ กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o  การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)  เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร

ตัวอย่าง 1 : การกำหนด และกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ระดับฝ่ายงาน

o  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร(Corporate KPIs)

ตัวอย่าง 2 : แบบฟอร์มการแปลงนโยบาย และเป้าหมาย สู่กลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน

Workshop : การกำหนด Functional KPIs ของฝ่ายงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

o  การวัด/ประเมินผล Individual KPIs จาก  Modern Job Description

ตัวอย่าง 3 : Modern Job Description ที่มี KPI

ส่วนที่  3  : แนวทางการพัฒนาความสามารถ (People Development) เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

o  12 แหล่งข้อมูลในการค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร

o  แผนงานฝึกอบรม 5 ระดับ ที่ทุกองค์กรควรจะมี

o  Modern Job Description แหล่งที่มาสำคัญของ Competency ในองค์กร

o  4 คำถามที่ผู้บริหารระดับสูงหลายองค์กรมักถามเกี่ยวกับการพัฒนา ?

ตัวอย่าง 4 : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก Modern Job Description

ตัวอย่าง 5 : การบันทึกประวัติการฝึกอบรมแบบ Radar Chart

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS Design and Implement) ที่มี KPIs และ Competency

o   4 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

o   ตัวอย่าง 6 : แบบการประเมินและติดตามผลเชิงกลยุทธ์ด้วย KPI

o   Workshop : การออกแบบและพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับองค์กร

o   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถ

o   แนวทางการประเมิน Competency 360 องศา ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานไทย

 

วันที่สองของการเรียนรู้

ทบทวนการเรียนรู้วันแรก

ส่วนที่  5  :  การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal, Coaching and Feedback)

o   วัตถุประสงค์ของการวัด/การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   Workshop : แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

o   ตัวอย่าง 7 : การกำหนดปัจจัย/น้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

o   5 ขั้นตอนในการแจ้งผลการปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์และเป็นบวก

o   Workshop : วิธีการประเมินผลแบบไหนหนอที่ไม่เป็นที่ยอมรับ/ไม่ได้มาตรฐาน ?

o   แนวทางในการประเมินผลงานอย่าง “เป็นธรรมและได้รับการยอมรับ”

o   เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Positive Feedback Techniques) ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากลูกน้อง

ส่วนที่  6  :  การติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Develop and Review)

o  แนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกน้องที่ ผลงานสูงกว่าเป้าหมาย ผลงานบรรลุเป้าหมาย และผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

Workshop : ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน ?

ส่วนที่  7  :  การเชื่อมโยงผลการประเมินกับ Human Resources System

o   การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ด้วย PMS

o   ตัวอย่าง 8 : การให้รางวัลตอบแทน (Reward System) ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

o   การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

o   การนำผลการประเมินไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP based on Performance Appraisal)

o   การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

o   ตัวอย่าง 9 : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

ส่วนที่  8  :  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

o  Key success of System

o  Key success of Man

หมายเหตุ :    1. หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

2. ทางบริษัทฯ ควรเตรียม KPIs และ Competency ที่มีประกอบการทำ Workshop

 

วิธีการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture)  ประกอบการการจัดทำWorkshop เชิงปฏิบัติการ

การประชุมระดมความคิด (Brain Strom) การนำเสนอผลงาน และการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

ระยะเวลาการเรียนรู้

จำนวน 2 วัน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

 Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  081-9881304 

Tel :  02-061-3276
Fax : 02-061-3276

Visitors: 116,419