ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง (Adaptability Skills and Coping with Change) : 29 มิถุนายน 2567

การทำงานในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี ด้วยเหตุผลความสำคัญนี้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรมืออาชีพยุคใหม่จึงต้องมี "ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง" เพื่อให้พร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และปรับตัว  ให้เร็วทันการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์

สถาบันฯ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ที่จะช่วยให้บุคลากรองค์กรของท่าน “เรียนรู้การปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง แบบกระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง”

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือปัญหาต่างๆ ในการทำงาน
 2. สามารถวิเคราะห์หน่วยงานของตนเองเพื่อการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนดทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่ตนเองต้องได้รับการพัฒนาได้
 5. สามารถประเมิน Growth Mindset และสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงานได้
 6. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงได้
 7. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในหลังการอบรม

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง (Adaptability and Coping with Change Introduction)

 • การปรับตัว (Adaptability)  คือ อะไร ?
 • ทำไมต้องการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง ?
 • แบบไหนถึงเรียกว่ามีความสามารถในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • ระดับของการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

ส่วนที่  2  :  การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • Learning Activity : 3 ทางเลือกของการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางวิเคราะห์หน่วยงานเพื่อการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หน่วยงานของตนเองเพื่อการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่  3  : คุณลักษณะและทักษะที่ควรจะมีในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน (Attribute and Skills into Adaptability and Coping with Changes for Work)

 • คุณลักษณะของบุคลากรที่ควรจะมีในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน
 • ทักษะของบุคลากรที่ควรจะมีในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน
 • Case Study : การปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • Workshop 2 : หากการเปลี่ยนแปลงมาเยือน เราพร้อมหรือยังในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ?

ส่วนที่  4  :  Growth Mindset ของบุคลากรในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

 • Growth Mindset คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง ?
 • 7 Growth Mindset ของบุคลากรในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • Workshop 3 : Growth Mindset Self assessment

ส่วนที่  5  :  พัฒนาทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างไรให้ Work & Wow ?

 • หลัก 3E ในการพัฒนาบุคลารให้ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • แนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัตินำข้อมูลจาก Workshop 2 มากำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ที่ต้องปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 1. การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 2. การปรับ Growth Mindset
 3. Case Study
 4. การฝึกปฏิบัติจัดทำ Workshop
 5. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 6. การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษ HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันและเวลาอบรม : 

วันที่  29  มิถุนายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,460