อาจารย์ โกศล ดีศีลธรรม

ประสบการณ์

¨    วิศวกรโครงการระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

¨    อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

¨    กรรมการโครงการประกันคุณภาพ

¨     กรรมการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

¨    กรรมการฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

¨    กรรมการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ(IE Network)

¨    กรรมการโครงการวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

¨    ที่ปรึกษาและกรรมการโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตรีและโท

¨    อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

¨    อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย้เกษมบัณฑิต

 

ปัจจุบัน

¨    วิทยากร/ที่ปรึกษา : การจัดการเทคโนโลยี, การพัฒนาผลิตภาพ, การจัดการอุตสาหกรรม, การจัดการคุณภาพ,Logistics & Supply Chain, กลยุทธ์/เครื่องมือบริหารยุคใหม่, Business Transformation, etc.

¨    ผู้บรรยายพิเศษให้สถาบันการศึกษา อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  หลักสูตร ป.โท สาขามาตรวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, etc.

¨    วิทยากรบรรยายให้กับสถาบันต่าง ๆ อาทิสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, สถาบันไทย-เยอรมัน, ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงรุก, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การประปาส่วนภูมิภาค, etc.

¨    ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)

¨    ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล Digital Transformation Consultant : DTC (depa : ลำดับที่ 80)

¨    นักเขียน/คอลัมนิสต์ด้านการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี เผยแพร่ในนิตยสาร & วารสาร อาทิIndustrial  Technology  Review,Mechanical Technology, วารสารเทคโนโลยี(สสท.),For Quality(สสท.), เทคนิค, Engineering Today, ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม, Modern  Manufacturing, The Industrial Magazine, ManagementBest  Practices, Logistics Digest, EEI Focus, TQM  Magazine, etc.

 

ความเชี่ยวชาญ :

Strategic Cost Management, Lean Management, Data Communication & IT Management ,  Digital Business Transformation, Supply Chain Strategy , Energy Management, Production & Factory System, Reliability System & Maintenance Management, Planning Industrial Facilities , Business Continuity Plan,  Risk Management, Quality Management, CSR & Social Enterprise, Knowledge Management, , Waste Management, Green  Productivity, etc.

 

ผู้เชี่ยวชาญ/โครงการที่ปรึกษา อาทิ :

 • โครงการวินิจฉัยและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น & กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
 • โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์
 • การบริหารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Management : BCM)
 • โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน (Dow Chemical for Sustainable Industry)
 • โครงการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม(Lean Management for Environment), สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • โครงการผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 • โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry)
 • โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว(รง.105-106), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ & กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • GEF UNIDO CLEANTECH PROGRAMME FOR SME IN THAILAND : Sustainability Mentor(Generalist & Specialist) 1st Runner Up 2019 Award, GreenBuilding (AI Energy Platform)
 • Digital Transformation for SME, etc.

 

วิทยากรหลักสูตร

   ระบบองค์กรลีน(Lean Enterprise System)

   การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร(Lean Manufacturing for Executive)

   การประยุกต์แนวคิดลีนสำหรับภาคบริการ

   กลยุทธ์การผลิตแบบโตโยต้า(Toyota Production System)

   การบริหารต้นทุนตามฐานกิจกรรม(Activity Based Cost Management)

   การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

   การวางแผนการผลิตแบบมืออาชีพ

   กลยุทธ์บริหารสินค้าคงคลัง

   การบริหารคุณภาพ(Quality Management)

   การประยุกต์ Six   Sigma สำหรับงานอุตสาหกรรมและบริการ

   การลดความสูญเปล่าด้วย Lean  Six   Sigma

   การสร้างประสิทธิผลระบบบำรุงรักษาเชิงรุก

   การประยุกต์ KPI สำหรับวัดผลงานบำรุงรักษา

   การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)

   การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและต้นทุนวงจรอายุ

   การจัดการความรู้สำหรับองค์กรยุคใหม่(Knowledge Management in the New Economy)

   Logistics & Supply Chain  Management

   การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยการวางแผนความต้องการวัสดุ(MRP)

   TARGET COSTING :  A SYSTEMATIC APPROACHFOR PRODUCT COST ESTIMATION AND COST PLANNING

   การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์

   การบริหารสต็อก & ระบบคลังสินค้า

   กลยุทธ์บริหารต้นทุนเพื่อการแข่งขัน(Strategic Cost  Management)

   แนวคิดลีนสีเขียวเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Lean and Green Productivity)

   การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

   Digital Transformation Strategy

   Automation Technology for Industry 4.0

 

ประสบการณ์สอน (ป.ตรี & โท)  :

Work Study (Time & Motion Study), Engineering  Statistics, Industrial Engineering , Project Feasibility Study, Operation Research, Maintenance Management, Industrial  Cost  Analysis, Industrial Engineering Project, Logistics Management , Production Planning & Control , Environmental & Safety Management, etc.

 

ผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติอาทิ

จุฬาลงกรณ์วารสาร(Chulalongkorn Review), Journal of Academic Faculty of Industrial Technology , Suan Sunandha Rajabhat University, etc.

 

งานวิจัยระดับนานาชาติ :

ร่วมเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ

JOURNAL OF APPLIED BUSINESS AND ECONOMICS
Citation:Chi-Shun Liao, Chih-Wen Huang, Ting-Yi Huang, Kosol Deeseentham , (2012)

"ACross-Cultural Examination of Store Environment Cues and Purchase Intention inTaiwan and the United States," Vol. 13, Issue. 1, pp. 73 – 83 , North American Business Press

 

ประวัติการฝึกอบรม :

Certificate in System Analysis, , Planning Industrial Facilities: Plant  Expansion & Rearrangement, Project  Feasibility  Study, Total  Quality  Management  &  Quality  Function  Deployment(JICA), หลักสูตรวินิจฉัยและให้คำแนะนำสถานประกอบการระดับวิชาชีพ,การวินิจฉัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Shindan),การวินิจฉัยกลุ่มอุตสาหกรรม(Cluster Diagnostic), การจัดทำบัญชีกาซเรือนกระจกระดับองค์กร, Plant Management Methods in Cable Manufacturers(AOT), Embedded System, Cleaner Technology, Life Cycle Assessment & Eco Design, Profitable Environmental Management(PREMA for automotive industry), แนวทางการจัดทำบัญชีกาซเรือนกระจกในระดับองค์กร, Lean & Green Manufacturing Trainer, Manufacturing Cost Reduction and Quality Enhancement in Automotive Industry Trainer, ISO/IEC17024:2012(Internal Auditor), Stream System Optimization, Compressed Air System Optimization, Certificate of EuP (Energy using Product),การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์, ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรวิทยากรการลดก็าซเรือนกระจก, การจัดการพลังงานและการสร้างความน่าเชื่อถือดาต้าเซ็นเตอร์, LeanAutomation,  Mitigation Mechanism(Climate Change),External Auditors(Process Safety Management: US OSHA CFR 1910.119), Climate Finance(Regional Training Program),Power Monitoring & Energy Management , ISO17025, ISO45001, Digital Transformation for Industry , Environmental Impact Assessment, Core Tools IATF 16949:2016,การจัดการน้ำเสีย, Digital Transformation Expert (สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย),Innovative Clean Technology(GCIP Thailand Mentor Training),เทคนิคการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย & ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ,etc.

 

สมาชิกสมาคม :

สมาชิกตลอดชีพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, etc.

 

งานบริการวิชาการ :

ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแก่นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัย อาทิ นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้างเครื่องมือให้กับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการทำวิทยานิพนธ์ด้านลีนสำนักงานให้กับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ,ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , etc. 

 

ผลงานวิชาการ : ตำราและหนังสือ (บางส่วน)

-       กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ  

-       การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

-        การเพิ่มผลิตภาพในงานอุตสาหกรรม  

-       นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานแห่งสหัสวรรษ(NECTEC)

-       การจัดการความรู้แห่งโลกธุรกิจใหม่(NECTEC)

-       เทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมสำหรับนักบริหาร

-       การบริหารต้นทุนสำหรับนักบริหารยุคใหม่

-       การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม

-       เครื่องมือสำหรับนักบริหารยุคใหม่

-       เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน

-       เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในโลกธุรกิจใหม่ (Logistics & Supply Chain Management in the New Economy)

-       การสร้างประสิทธิผลระบบบำรุงรักษา

-       สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

-       การบริหารแบบโลจิสติกส์

-       ผลิตภาพ : ปัจจัยพัฒนาสู่การแข่งขันยุคใหม่

-       โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับการแข่งขันยุคใหม่

-       กระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่

-       เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วย LEAN LOGISTICS

-       การวางแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์สำหรับโลกธุรกิจใหม่ 

-       องค์กรทำดีเพื่อสังคม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & SOCIAL ENTERPRISE)

-       การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2 (เขียนร่วม)

-       คู่มือ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์(เขียนร่วม), สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

-       คู่มือ เทคนิคบำรุงรักษา  1(เขียนร่วม)

-       พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น(LEAN KAIZEN WAYS : A TACTICAL GUIDE TO CREATE VALUE & MAKE COMPANIES COMPETITIVE) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม & สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, etc.

 

หนังสือแปล : 

การบริหารสินค้าคงคลัง จากคลังสินค้าสู่ศูนย์กระจายสินค้า(Basic of Inventory  Management)

 

วิทยากรรับเชิญและประธานการประชุมนักวิชาชีพ (Professional Conference) อาทิ

Manufacturing & Operations Best Practice Summit,PLANT RELIABILITY & MAINTENANCE  CONFERENCE 2012, MANUFACTURING COST MANAGEMENT & OPERATION EXCELLENCE 2013 , etc.

Visitors: 285,534