ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม (Leadership and Effective Engagement Team) : Hidaka Yookoo Enterprises

ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่นี่ เก่งภาษาไทยมากๆ พูดและเข้าใจได้ดี เข้าร่วมรับการอบรมทั้ง 3 ท่าน

Visitors: 279,170