เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in Action) : 28 มีนาคม 2567

ที่มาของหลักสูตร :

การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด แก้ไขปัญหาผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย

เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ (Root Cause Analysis) และสามารถวางมาตรการการแก้ไข รวมทั้งมีการวางแผนป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่ง

ในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา

และสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง  การแก้ปัญหา การวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ได้อย่างประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม :

 1. เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา
 2. มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง(สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ
 3. มีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา
 4. รู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้ :

Module 1 :  Systematic Thinking Skill in action

 • การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิดเห็นและความเป็นจริง
 • ระบบกระบวนการคิดของสมองอย่างเป็นระบบทั้ง 3 มิติ
 • มิติที่ 1 : Analytical Thinking
 • มิติที่ 2 : Logical Thinking
 • มิติที่ 3 : Creative Thinking

Module 2 :  Root Cause Analysis Skill in action

 • ทำความเข้าใจในปัญหา และสาเหตุที่แท้จริง(รากเหง้า)
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา -->Identify  Cause
 • Workshop : Cause and Effect Analysis
 • ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause
 • Workshop : Cause Relation Analysis
 • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา-->Root Cause
 • Workshop : Why-Why Analysis (5-Whys)

Module 3 :Solution and Prevention Skill in action

 • มาตรการการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure
 • Workshop :  Tree Diagram
 • ชั่งน้ำหนักมาตรการที่ดีที่สุดและจัดลำดับ
 • Workshop :  Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)
 • ตรวจวัดความก้าวหน้า

       - กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

       - มาตรการสำรอง (Scenario Alternative)                                       

 • การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม :

 • การบรรยายแบบ Active Learning
 • กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
 • สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

Remark :รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้าฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

         ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร

วิทยากร  :  อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

วันและเวลาสัมมนา :  

วันที่  28  มีนาคม  2567  เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

พิเศษ 1)  3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

                ปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2)  ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระ 4

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   
 • กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,459