เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015 แบบมืออาชีพ : - ตุลาคม 2566

หลักการและเหตุผล :
ยุค VUCA นี้มีความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจ ความซับซ้อน ความคลุมครือ เป็นความท้าทายสำหรับองค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องหาเครื่องมือหรือกระบวนการต่าง ๆ มาช่วยบริหารจัดการให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงมือลูกค้าทำให้เกิดความพึงพอใจ  แต่ละองค์กรนำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) เข้ามาสร้างมาตรฐานการทำงานในองค์กร
หัวใจหลักของระบบการจัดการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่รับผิดชอบในองค์กร ตั้งแต่ของผู้บริหารสูงสุด  นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน การนำไปใช้งาน การตรวจติดตาม การทบทวน จนถึงกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความน่าเชื่อถือ องค์กรจึงต้องมีผู้ตรวจประเมินภายในองค์กนที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์:

1. ผู้เข้าอบรมความเข้าใจแนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit และข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของการเป็นทีมตรวจติดตามภายใน และกระบวนการตรวจติดตามทั้งหมดจนครบตามข้อกำหนดในการตรวจติดตาม
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคในการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001

หัวข้ออบรม:  

Module 1: แนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit และข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 • แนวคิด หลักการของการเป็น Internal audit
 • ทบทวนข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 • บทบาทของการเป็นทีมตรวจติดตามภายใน (Lead Auditor, Auditor team)
 • กระบวนการตรวจติดตามทั้งหมดจนครบตามข้อกำหนดในการตรวจติดตาม

       - การจัดทำการวางแผน

       - การออกคำสั่งแต่งตั้ง

       - การตรวจติดตามในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

       - การออก CAR  และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       - การสรุปและจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน

       - ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 • Workshop 

Module 2: การตั้งคำถาม Audit Check List ในการตรวจติดตาม

 • ความสำคัญของ Audit Check List 
 • แบบฟอร์ม Audit Check List
 • ประเด็นคำถามที่จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในแต่ละแผนกในองค์กร
 • Workshop 

Module 3: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

 • การเปิดประชุมที่ดี
 • การตรวจติดตามภายในตามระบบบริหารคุณภาพ
 • เทคนิคการสอบถาม และขอดูหลักฐานในการลงตรวจพื้นที่ในองค์กร
 • สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจติกตาม
 • เทคนิคในการสื่อสาร การอธิบาย หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน
 • การปิดการประชุมที่ดี
 • การเขียน CAR  และการเขียนสรุปรายงานการตรวจติดตาม
 • เทคนิคในการติดตามผลและปิด CAR 
สรุป  ถาม-ตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย :

Internal Auditor TEAM  หรือพนักงานที่จะแต่งตั้งในการเป็น  Internal Auditor

รูปแบบการสัมมนา :

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %

2. ฝึกปฏิบัติ Workshop/ฝึกปฏิบัติ 70 % วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม 

วันและเวลาอบรม :

วันที่  -  ธันวาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น

สถานที่อบรม :

@ โรงแรม  แรมแบรนดท์ สุขุมวิท สุขุมวิท ซอย 18-20   ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  
** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านงานบริการ การสื่อสาร และระบบเอกสาร 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 3 ท่าน เข้าฟรีเพิ่มอีก 1 ท่านทันที !!!

วิธีการชำระเงิน :

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                    เลขที่ 405-776955-2 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม 7 วัน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ          ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

สนใจหลักสูตร ติดต่อ : คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 261,504