ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO (ISO 9001:2015 Requirement) : - ตุลาคม 2566

หลักการและเหตุผล :
ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System Requirements  
ข้อกำหนดในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ  ในการตรวจติดตามหรือบุคคลในองค์กรต้องทราบและประยุกต์ใช้กระบวนการในองค์กรให้ตรงตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง  ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และข้อกำหนดขององค์กร 
 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 
2. เพื่อให้สามารถนำประยุกต์ใช้ในกระบวนการในระบบงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หัวข้ออบรม : 

Module 1 : หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 1. ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
 2. หลักปรัชญาของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle
 3. วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

Module 2 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement

 1. ขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 2. มาตรฐานอ้างอิง 
 3. คำศัพท์และคำนิยาม
 4. บริบทขององค์กร Context of the Organization
 5. ความเป็นผู้นำ Leadership 
 6. การวางแผน Planning 
 7. การสนับสนุน Support
 8. การปฏิบัติการ  Operation
 9. การประเมินสมรรถนะ  Performance Evaluation
 10. การปรับปรุง Improvement
 ความสอดคล้องแต่ละข้อกำหนดกับกระบวนการภายในองค์กร
สรุป ถาม ตอบ   วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม  

กลุ่มเป้าหมาย :

Internal Auditor TEAM  หรือพนักงานในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา :

1. บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี ให้เข้าใจง่าย แบบการมีส่วนร่วมผู้เรียน
2. อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

วันและเวลาอบรม :

วันที่ -  ตุลาคม  2566  เวลา 09.00 น. – 16.00 น

สถานที่อบรม :

@ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซอย 18-20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพฯ  
** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านงานบริการ การสื่อสาร และระบบเอกสาร 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 3 ท่าน เข้าฟรีเพิ่มอีก 1 ท่านทันที !!!

วิธีการชำระเงิน :

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                    เลขที่ 405-776955-2 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม 7 วัน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ          ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

สนใจหลักสูตร ติดต่อ : คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

 
Visitors: 261,496