Effective E-mail Writing in English : - ตุลาคม 2566

หลักการและเหตุผล : 

การสื่อสารทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ในทุกวันนี้เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันภายในองค์กร  หรือการสื่อสารกับภายนอกองค์กร  ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้คือเทคนิคการเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์  เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการเขียนจดหมายอิเลกทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการให้ฝึกปฏิบัติจริง

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบหลักการการเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์และสามารถเขียนจดหมายอิเลคทรอนิคส์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความมั่นใจในการเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร  

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

08:30 – 09:00 Register

09.00 - 09.10 Opening/Introduction

09.10 - 10.30 Common mistakes made by Thai writers

10.30 - 10.45 Break

10.45 - 12.00 Characteristics of effective writing

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 How to write routine e-mails

 • Discussion and examples
 • Exercises

14.30 - 14.45 Break

14.45 - 16.20 Critiques

 • Language of business
 • Grammar refresher
 • How to write bad-news e-mails

16.20- 16.30 Conclusion/Q & A

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เลขานุการ พนักงานธุรการ พนักงานขายและการตลาด หัวหน้างาน และผู้จัดการ

ที่อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ทุกวันหรือเกือบทุกวัน  

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

ไม่เน้นการบรรยาย แต่เน้นการปฏิบัติ การอภิปราย ซักถาม และการนำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริง

ผู้สอนเป็นนักธุรกิจชาวไทยที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านการเขียนและการแปลภาษาอังกฤษกว่า 20 ปีผู้สอนจะใช้ภาษาไทยในการอธิบาย แต่ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 

นำการเรียนรู้โดย : อาจารย์ สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ให้บริการในด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร และการบริหาร การเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ การเขียน และการแปลเอกสาร)     
 • ที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกองค์กร การเขียน และการแปลเอกสาร)    
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 • อาจารย์และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

วันและเวลาสัมมนา : 

วันที่  -  ตุลาคม  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS อโศก)

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 261,182