การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4M ในกระบวนการผลิต (4M Change in Production Process) : 12 มีนาคม 2567

ปัจจัยในกระบวนการผลิต ด้าน (Man : คน, Method : วิธีการ, Machine : เครื่องจักร, Material : วัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญและเป็นตัวแปรในการผลิตสินค้าให้ได้ตามปริมาณและส่งมอบได้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด เราจึงควรให้ความสำคัญกับการควบคุมปัจจัยทั้ง 4 นี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับในแต่ละองค์กรในการบริหารจัดการความต้องการ ความสามารถ และการติดตามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิตได้ อันเนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดการณ์ไว้แล้วและที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตหรือสูตรการผลิตสินค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากทั้งตัวลูกค้าและคู่ค้าเองก็ตาม ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง   4 นี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในผลผลิตที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยการลดความแปรปรวนและผลกระทบให้ลดลง โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมให้การผลิตให้มีคุณภาพที่ดีตรงตามที่ลูกค้ากำหนด ด้วยความสม่ำเสมอ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามแผนการผลิตด้วยการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์การอบรม :

 1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ด้วยการลดความแปรปรวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ในการผลิตสินค้า
 2. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าด้วยการบริหารจัดการและควบคุมปัจจัยทั้ง 4 ได้อย่างสม่ำเสมอ
 3. สามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและจัดส่งได้ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด
 4. สร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าขององค์กรในสายตาของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
 5. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ได้อย่างถูกต้อง
 6. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิต ลดของเสียได้อย่างได้ผล
 7. มีมาตรฐานการผลิตที่ดี และมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 8. สามารถผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ    

หัวข้อการอบรม :

 1. ความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ด้าน 
 2. กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ด้าน
 3. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ด้าน
 4. ข้อมูลและเอกสารแบบฟอร์มในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ด้าน
 5. เครื่องมือในการควบคุมปัจจัยทั้ง 4 ด้านของการผลิต (FMEA, QCC & QC 7 Tools, Poka Yoke, Kaizen, 5S, Standardized Work, TPM)                  
 6. การบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4 ด้าน
 7. กรณีศึกษา (Case Study)

รูปแบบการฝึกอบรม :

 • การบรรยาย
 • การให้คำแนะนำ
 • ให้คำปรึกษา
 • กรณีศึกษา

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นม.ศรีปทุมม.ธุรกิจบัณฑิต  
 • ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

วันและเวลาสัมมนา  :

วันที่  12  มีนาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

ปกติ 4,200/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,170