การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต ด้วย Karakuri Kaizen : 13 พฤษภาคม 2567

Karakuri Kaizen เป็นกิจกรรมไคเซ็นที่ดำเนินอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานด้วยไอเดียของพนักงานเอง Karakuri Kaizen เป็นกลไกเรียบง่าย บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนิยมทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ขยายกว้างออกไปเรื่อย ๆ ทุกปีๆ และขยายออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

การที่จะให้ Karakuri Kaizen เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เราต้องเรียนรู้เครื่องจักรและมีความรู้ในการทำไคเซ็น รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของทั้งสองสิ่งนี้ด้วย ซึ่งหากเราสามารถสร้างผลงาน Karakuri Kaizen ได้แล้ว จะทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จ และมีความอยากที่จะทำต่อไป ดังนั้นจึงมีบริษัทหลายแห่งที่เห็นว่า Karakuri Kaizen นั้นเป็น "การสร้างบุคลากร” ที่มีคุณภาพวิธีการหนึ่ง 

จุดเด่นของ Karakuri Kaizen

 1. เป็นการสร้างเครื่องมือที่มีกลไกและโครงสร้างไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย ไม่ใช้กลไกซับซ้อน เช่น ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า แต่ใช้กลไกเรียบง่าย เช่น คานงัด รอก
 2. เป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยเสียและง่ายต่อการซ่อมแซมด้วยตนเอง
 3. ใช้เงินน้อย เนื่องจากไม่ใช้กลไกไฟฟ้า จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุได้ ซึ่งบางครั้งมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยต้นทุนต่ำ
 4. ใช้พลังงานธรรมชาติ (หรือแรงคน) ใช้แรงโน้มถ่วง, แรงคนหรือแรงขับเคลื่อนที่ใช้อยู่ในส่วนอื่น
 5. ประหยัดพลังงาน, อีโค แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วยมือและไอเดียของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย สร้างบุคลากร   

 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานการผลิตและการบริการด้วย Karakuri Kaizen
 2. เพื่อให้พนักงานมีทักษะ และแนวความคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย ลดความผิดพลาด เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเอา Karakuri Kaizen มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าทดลอง กล้าและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลาโดยใช้ระยะเวลาและต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม
 4. เพื่อสร้างระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อเนื้อหา   

 1. แนวความคิดของ Karakuri Kaizen
 2. หลักการที่สำคัญและประโยชน์ของการทำ Karakuri Kaizen
 3. กลไกพื้นฐานในการสร้าง Karakuri Kaizen
 4. ขั้นตอนของการทำ Karakuri Kaizen
 5. การทำ Karakuri Kaizen ร่วมกับระบบอื่น ๆ เช่น Lean Manufacturing, Poka Yoke, PDCA, 5ส. และอื่น ๆ
 6. ปัญหาของการทำ Kaizen ในองค์กร และแนวทางแก้ไข
 7. ตัวอย่างของการทำ Karakuri Kaizen ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน

รูปแบบการฝึกอบรม    

 • การบรรยาย
 • อภิปรายเชิงปฏิบัติการ
 • ให้คำปรึกษา
 • กรณีศึกษา 

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นม.ศรีปทุมม.ธุรกิจบัณฑิต  
 • ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

วันและเวลาสัมมนา  :

วันที่  13  พฤษภาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

ปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 285,539